Kapat

Yönerge

Geri

HAZIRLIK SINIFLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ 

Amaç ve Kapsam 
Madde 1- Bu yönergenin amacı, Işık Üniversitesi İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim ve Sınavlarında uygulanacak ilkeleri belirlemektir. 

Tanımlar 
Madde 2- Bu yönergede Işık Üniversitesi "Üniversite"; Işık Üniversitesi Senatosu "Senato"; İngilizce Yabancı Dil Programı Başkanlığı "Program Başkanlığı"; İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları "Hazırlık Sınıfı"; Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı "Yeterlik Sınavı" olarak yer alır. Hazırlık Sınıfının Amacı 

Madde 3- Hazırlık Sınıfı'nın amacı, İngilizce olarak yürütülen Üniversite eğitim-öğretim programlarını izleyebilecek derecede İngilizce yabancı dil bilgisi olmayan öğrencilere bu bilgiyi kazandırmaktır. 

Yeterlik Sınavı 
Madde 4- Üniversite'ye kayıt yaptıran yeni öğrenciler için kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında, Program Başkanlığı'nca iki aşamalı bir Yeterlik Sınavı açılır.  

Yeterlik Sınavı'nın birinci aşaması seviye tesbit sınavıdır. Bütün öğrenciler bu sınava girmek zorundadır. Bu sınavda 100 üzerinden 55'in altında not alan öğrenciler, notlarına göre, Hazırlık Sınıfı'na; 55 ve üzerinde not alan öğrenciler ise ikinci aşama sınavına alınırlar.  

Yeterlik Sınavı'nın ikinci aşaması, muafiyet sınavı niteliğinde olup çoktan seçmeli test ve yazılı anlatım olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur.  

Muafiyet sınavının her bölümünden aldıkları notların aritmetik ortalaması 100 üzerinden 70 ve üzerinde olan öğrenciler Hazırlık Sınıfı'ndan muaf tutulurlar ve kayıt yaptırdıkları programın birinci sınıfına devam ederler. İkinci aşama sınavında aldıkları notların aritmetik ortalaması 70'in altında kalanlar ise seviyelerine uygun Hazırlık Sınıfı gruplarına yerleştirilirler.  

Madde 5- Uluslararası nitelikte sınavlara ait bir belge ile muafiyet için başvurulması durumunda, hangi belge ve puanların Hazırlık Sınıfı'ndan muaf olmak için yeterli sayılacağına Senato tarafından belirlenecek genel ilkeler çerçevesinde, Program Başkanlığı karar verir.         

Uluslararası nitelikteki belgeleri muafiyet için yeterli görülmeyenlerle Türkiye ve yabancı ülkelerdeki başka yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı okuduktan sonra veya yatay ya da dikey geçiş yoluyla Üniversite'ye kabul edilen öğrenciler Yeterlik Sınavı'na alınırlar. 

Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar, LYS sınavına girerek tekrar Üniversite'nin başka bir programına kaydoldukları takdirde İngilizce Yeterlik kazanımları geçerli kabul edilir. 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Esasları 
Madde 6- Hazırlık Sınıfı'na devam edecek öğrenciler her yarıyıl başında Program Başkanlığı'nca oluşturulan Sınav Değerlendirme Komisyonunun belirleyeceği esaslara göre, seviyelerine uygun Hazırlık Sınıfı gruplarına (Track 1-3) yerleştirilirler. 

Madde 7-  Hazırlık Sınıfı'nda eğitim-öğretim yıl esasına göre yapılır. Bir öğretim yılı 70'er iş günlük iki yarıyıldan oluşur. İki yarıyıl arasında hazırlık eğitim-öğretimine 2 hafta ara verilir. 

Madde 8-  Hazırlık sınıfında, her grupta okutulacak dersler ve bunların haftalık ders saatleri ile hazırlık sınıfı akademik takvimi Program Başkanlığı'nın teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. 

Madde 9- Hazırlık eğitim-öğretiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı toplam ders saatinin %10'unu geçemez. Devamsızlığı bu oranı aşan öğrenciler yıl sonu sınavlarına girme hakkını kaybeder; ancak, bu öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.  

Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin alacakları istirahat raporları, Işık Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 29. Madde hükümlerine göre değerlendirilir. 

Madde 10- Her yıl  en az iki dönem arası ve iki dönem sonu sınavı, bir yıl sonu sınavı ve bu sınavda başarısız olanlar için bir bütünleme sınavı yapılır. Ayrıca yıl boyunca, kısa sınav, ödev gibi değerlendirmeler yapılabilir. Program Başkanlığı'nın kararı ile sınavlar yazılı veya sözlü yapılır. 

Madde 11- Yılsonu sınavına katılma hakkı olduğu halde da katılamayan veya katıldığı halde başarısız olan öğrenciler için, izleyen yarıyıl başlamadan önce bir bütünleme sınavı yapılır. Bütünleme sınavından önce Program Başkanlığı'nın önerisi ve Senato'nun onayı ile 7 hafta süreli İngilizce destek eğitimi yaz programı açılır. Bu programa her Track öğrencisi katılabilir. Yaz programının öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 

Madde 12- Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı'nı başarmış sayılabilmesi için, yıl sonu veya bütünleme sınavından 100 üzerinden en az 70 alması ve genel başarı notunun en az 70 olması şarttır. Ara sınavları, diğer sınavlar ve ödevlerle yıl sonu veya bütünleme sınavlarının genel başarı notunu ne oranda etkileyeceği Program Başkanlığı'nca karara bağlanır. 

Madde 13-  Güz dönemi sonunda Erken Çıkış Sınavı açılır. Birinci dönem ortalaması %70 veya üstü olan ve % 90 devamlılığı sağlamış olan Track 3 öğrencileri Erken Çıkış Sınavı'na girebilirler. Öğrenciler bu sınavdan başarılı oldukları taktirde birinci sınıfa devam etme hakkını kazanırlar. Bu sınavda başarı sağlayamayanlar Hazırlık Sınıfı'nın bahar dönemine devam ederler.  

Madde 14- Yıl sonu ve bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler yeni ders yılı başında yapılacak Yeterlik Sınavı'na yeni öğrencilerle birlikte alınırlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler, kayıt yaptırdıkları programın birinci sınıfına devam ederler.        

Madde 15- Yıl sonu, bütünleme ve 14. maddede gösterilen Yeterlik Sınavı sonunda başarısız olan öğrenciler sonraki yarıyıllarda;  ilan edilen Yeterlik Sınav tarihlerinden en az bir hafta önce dilekçe vermek ve Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav ücretini yatırmak kaydı ile Yeterlik Sınavı'na girerler ya da yarıyıl ücretini ödeyerek kayıt olurlar ve derslere devam ederler. 

Madde 16- Dönem içi haftalık testlere ve quizlere katılmayan öğrenciler bu sınavlardan "0" alırlar. Dönem arası (midterm) dönem sonu (final), çıkış ve bütünleme sınavlarına haklı ve geçerli nedenlerle katılmayan öğrenciler mazeret tarihini izleyen 3 gün içinde mazeret belgelerini Program Başkanlığı'na sunmak zorundadır. Işık Üniversitesi Mazeret İnceleme Komisyonu bu gerekçeyi uygun gördüğü taktirde bu sınavlara giremeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. 

Madde 17- Sınav sonuçlarına ya da genel başarı notuna itirazlar notların duyurulmasını izleyen beş iş günü içinde Program Başkanlığı'na yazılı olarak yapılır. İtirazlar, Sınav Değerlendirme Komisyonunca incelenir ve karara bağlanır. Disiplin 

Madde 18- Öğrencilerle ilgili disiplin işlemleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. Maddesi ve Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

Yürürlük 
Madde 19- Bu yönerge, Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğü girer. 

Uygulama 
Madde 20- Bu yönergeyi Işık Üniversitesi Rektörü uygular.