Kapat

DGS-YGS

Geri

Danışma Hattı  (Tel: 0216 528 7046)

Fen Edebiyat Fakültesi
E-Posta : fefaday@isikun.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
E-Posta : iibfaday@isikun.edu.tr

Mühendislik Fakültesi
E-Posta : mfaday@isikun.edu.tr

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
E-Posta : mtfaday@isikun.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi 
E-Posta : gsfaday@isikun.edu.tr

MYO / SHMYO 
E-Posta : myoaday@isikun.edu.tr

 

DGS Kayıtları

 • Önlisans diploması aslı (veya geçici mezuniyet belgesi aslı),
 • Lise diploması (onaylı fotokopisi),
 • Resmi transkript,
 • Ders içeriklerini gösteren katalog veya onaylı belge,
 • Nüfus cüzdanının çift taraflı fotokopisi (aslını yanınızda bulundurunuz),
 • 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde önden ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.),
 • Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair belge (%100 burslu programları kazanan öğrenciler hariç)
 • Askerlik durum belgesi (1994 ve daha önce doğumlu öğrenciler için)

 • Kurumlararası Yatay Geçiş (Yurtiçi - Yurtdışı)

  Gerekli Belgeler (ilgili fakülteye başvuru yapılacak)

  Başvuru İçin:

  • Başvuru formun doldurulması
  • Lise diploma fotokopisi
  • Güncel tarihli öğrenci belgesi, mühürlü ve imzalı (onaylı) (Halen kayıtlı olduğunuzu, sınıfınızı ve öğrenim dilinizi gösterir belgedir.)
  • Not belgesi (Transkript), mühürlü ve imzalı (onaylı)
  • Ders içerikleri, mühürlü ve imzalı (onaylı) (Alınan derslerin tanım ve içerik bilgilerini içeren belgedir.)
  • Disiplin cezası almadığına dair belge, mühürlü ve imzalı (onaylı)
  • İngilizce Yeterliliğini Gösterir Belge (Aslı)
   Resmi dili İngilizce olan ülkeler dışında, diğer ülkelerden başvuru yapanların TOEFL sınavından 480-481/CBT-170-174 / IBT-70 puana sahip olmaları gerekmektedir. Uluslararası geçerliliği olan belge yok ise; üniversitenin yapmış olduğu İngilizce yeterlik sınavından geçerli not alınması gerekmektedir.
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 1 Fotoğraf
  • ÖSYS Sonuç Belgesi (LYS/YGS puanları gösteren sınav sonuç belgesi) veya YÖK tarafından kabul edilen uluslararası belgeler


   Yurt Dışından Öğrenci Kabulünde Geçerli Olan Sınavlar


   Başvuru Tarihleri ve Kontenjanları

   Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca;


   Koşullar


   Kurumlar Arası Yatay Geçiş


   MADDE 11 - (1) Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

   (2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.

   (3) İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.

   (4) Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.

   (5) Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.

   (6) Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

   (7) Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50'den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler. İlave kontenjan belirlenmesi halinde bu kontenjanlar en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir. Önlisans diploma programları için ikinci yarıyılda açılması istenen ilave yatay geçiş kontenjanları ise ilgili kurul tarafından belirlenerek, en geç Aralık ayının otuz birinci günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

   (8) Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

   (9) Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunurlar.

   (10) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından almış olduğu dersler muaf tutularak, diploma programını bitirdiği yükseköğretim kurumundan almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir.

   Değerlendirme


   MADDE 12 - (1) Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yüksek öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.

   (2) Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

   (3) Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.

   Diğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş


   MADDE 13 - (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin konuyla ilgili hükümlerine uygun olarak diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilirler.

   (2) Bu kurumlardan 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler diğer yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için başvuramazlar.

   (3) İkinci fıkra kapsamına girmeyen bir gerekçe ile birinci fıkra kapsamındaki yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl içinde diğer yükseköğretim kurumlarına geçiş için başvurabilir. Bu başvurular kurumlararası yatay geçiş hükümlerine göre değerlendirilir.

   Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yurtiçindekilere yatay geçiş


   MADDE 14 - (1) Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan belirlenmesi halinde her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenen yurt dışı yükseköğretim kurumları kontenjanları ile üniversite senatosu tarafından belirlenen başvuru şartları, kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kuruluna en geç Haziran ayının otuzuncu günü mesai saati bitimine kadar bildirilir. Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

   (2) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen kurumlar arası yatay geçiş başarı şartları aranır.

   (3) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

   (4) Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

   (5) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye'deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

  Kayıtlar İçin

  • Yurtdışından başvuru yapılıyor ise, YÖK tarafından tanındığına dair belge
  • Onaylı Lise diploma Fotokopisi, 
  • 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde önden, erkek adayların sakalsız ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.), 
  • Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair belge,
  • Transcript / Ders içerikleri veya Katalog
  • Disiplin cezası almadığına dair belge,
  • İngilizce yeterliliğini gösterir belge
   Resmi dili İngilizce olan ülkeler dışında, diğer ülkelerden başvuru yapanların TOEFL sınavından 480-481/CBT-170-174 / IBT-70 puana sahip olmaları gerekmektedir. (Uluslararası geçerliliği olan belge yok ise; üniversitenin yapmış olduğu İngilizce yeterlik sınavından geçerli not alınması)
  • Sınav sonuç belgesi (LYS)

  Ders İntibakı

  Kurumiçi veya kurumlar arası yatay geçiş yolu ile yeni programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, bir önceki programlarında aldıkları derslerin yeni programlarına intibakına, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından yapılan değerlendirme neticesinde karar verilir. Karar neticesinde intibakı yapılan derslerin harf notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin yeni transcriptine yansıtılır.


  Kurumlariçi Yatay Geçiş

  Başvuru için Gerekli Belgeler  • Web adresimizde formlar kısmında bulunan dilekçeyi doldurup ilgili fakülteye başvuru yapılması

  • Transkript ve CCR

  • ÖSYM Sonuç Belgesi

  Ders İntibakı


  Kurumiçi veya kurumlar arası yatay geçiş yolu ile yeni programlarına kayıt yaptıran  öğrencilerin, bir önceki programlarında aldıkları derslerin yeni programlarına intibakına, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından yapılan değerlendirme neticesinde karar verilir. Karar neticesinde intibakı yapılan derslerin harf notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin yeni transcriptine yansıtılır.

  Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca;


  Koşullar


  Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş


  Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve taban puan şartı


  MADDE 9 – (1) Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

  (2) Hangi dönemlerde ve hangi diploma programları için kurum içi yatay geçiş kontenjanı belirleneceği, her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dahil olmak üzere, kontenjan ilan edilen her yıl için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde onbeşini geçmeyecek biçimde, ilgili yönetim kurulları tarafından karara bağlanır. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ortak programdan sonra diploma programına geçiş uygulaması olan yükseköğretim kurumlarının kurum içi geçiş kontenjanı belirlenmesinde, bu diploma programları için senato tarafından belirlenmiş olan kontenjanlar esas alınır.

  (3) Kurum içi yatay geçiş kontenjanları, ilgili diploma programının son dört yıla ait taban puanları, varsa kurum içi yatay geçiş için senato tarafından öngörülen ilave şartlarla birlikte, son başvurunun kabul edileceği günden en az 15 gün öncesinde kurumun internet sayfasında ilan edilir.

  (4) Programların kurum içi kontenjanları aynı fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan diploma programları ile diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesindeki diploma programları için ayrı ayrı belirlenebilir.

  (5) Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

  (6) Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

  Ek - Madde 1 Geçiş (Merkezi Yerleştirme Puanı ile)

  Başvuru İçin ( Kurumlararası ):

  Başvuru İçin Gerekli Belgeler
  • Başvuru Dilekçesi,
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  • YGS/LYS Sonuç Belgesi,
  • Ek Madde -1 ile daha önce geçiş yapmadığına dair belge (Aslı),
  • Öğrenci Belgesi (Aslı),
  • Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı),
  • Ders İçerikleri (onaylı örneği) veya katalog,
  • Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge(Aslı),
  • Onaylı Lise Diploma Fotokopisi,
  • Bilgi doğruluğuna ait taahhütname (Kayıt esnasında doldurulacaktır.)

  Başvuru İçin ( Kurum içi ):

  • Başvuru Dilekçesi,
  • YGS/LYS Sonuç Belgesi,
  • Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) ve CCR (Resmi olma zorunluluğu yoktur, öğrenci kendi sisteminden çıktı alabilir)
  Kayıtlar İçin:
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  • YGS/LYS Sonuç Belgesi,
  • Ek Madde -1 ile daha önce geçiş yapmadığına dair belge (Aslı),
  • Öğrenci Belgesi (Aslı),
  • Öğrenci Not Çizelgesi (Transkript) (Aslı),
  • Ders İçerikleri (onaylı örneği) veya katalog,
  • Disiplin cezası alıp/almadığına ilişkin belge(Aslı),
  • Onaylı Lise Diploma Fotokopisi,
  • Bilgi doğruluğuna ait taahhütname (Kayıt esnasında doldurulacaktır.)
  • 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde önden, erkek adayların sakalsız ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır. Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf geçerli değildir.),
  • Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair belge,

  Kontenjan

  Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıf için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının Güz Dönemi için %30, Bahar Dönemi için %20' sini geçmeyecek kadar kontenjandır. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS/DGS puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjan kadar adayın yatay geçiş başvurusu kabul edilir.

  Ders İntibakı

  Kurumiçi veya kurumlar arası yatay geçiş yolu ile yeni programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, bir önceki programlarında aldıkları derslerin yeni programlarına intibakına, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulları tarafından yapılan değerlendirme neticesinde karar verilir. Karar neticesinde intibakı yapılan derslerin harf notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencinin yeni transcriptine yansıtılır.

  Koşullar

  • Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmak isteyen adaylar, geçmek istedikleri diploma programının ilgili yıldaki taban puanını sağlamaları halinde kayıtlı oldukları programdan farklı programlara da başvuru yapabilirler.
  • Halen Kayıtlı Öğrenci Statüsünde olmak,
  • Aday Hazırlık sınıf dahil her ara sınıfta başvurabilir.

  Ücretler