Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, 2013 yılında öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2015 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu Hemşirelik , Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri  programlarına kayıt yaptırabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanını yetiştirmektir. Öğrenciler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı ile ilgili bilgilerin yanı sıra sağlık yöneticiliğine özgü temel bilgileri de aldığından, zaman içinde başarıları ölçüsünde ve kendilerini geliştirmelerine bağlı olarak daha üst kademelere de yükselebileceklerdir. 

 Program Eğitim Amaçları
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim almış tıbbi sekreterleri yetiştirmektir.
 • Program mezunlarını yaratıcı, etkin iletişim becerilerine sahip, takım çalışmasına açık ve sosyal bireyler olarak yetiştirmek.
 • Mesleki ve etik sorumluluklarının farkında olan, bilgi ve küresel anlamda rekabet edebilme yeteneklerini güncelleyen mezunlar yetiştirmek.
Program Çıktıları
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı derslerden edindiği bilgileri mesleki olarak değerlendirir ve uygular.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanının gerektirdiği tıbbi terminoloji, insan anatomisi ve hastalıklar bilgisi ile ilgili terimleri ve kavramları bilir ve bunları hatasız olarak kullanır.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak hareket eder.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip içerisinde yer alarak kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenir.
 • Meslektaşları, hastalar, hasta yakınları, hekimler ve diğer sağlık çalışanları ile etkin bir iletişim kurar.
 • Sağlık sistemi içerisinde bulunan kurum ve kuruluşları tanır, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında çalışan bir birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuata uygun hareket eder.
 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerini başarıyla kullanır.
 • Hastane Bilgi Yönetim Sistemi kullanımı konusundaki bilgi ve becerisiyle hastanın sosyal güvencesine göre kayıt, provizyon, talep alımı, taburculuk ve faturalama işlemlerini; ameliyatları ve hastalıkların kodlanmasını yapar ve ilgili istatistikleri hazırlar.
 • Tıbbi dokümantasyon ve arşiv işlemlerini, tıbbi kayıtları, tıbbi raporlamaları ve mesleki yazışmaları Türk dilinin kurallarına uygun olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapar.
 • Tıbbi arşivlerin oluşturulması ve işletilmesi için gerekli mevzuat bilgisi ile hasta dosyalarının hareketliliğini, güvenliğini ve korunmasını sağlayarak tıbbi arşiv hizmetlerini yürütür.
 • En az bir yabancı dili kullanarak mesleki alandaki bilgileri izler, meslektaşları ile iletişim kurar.
 • Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
 • Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik alanında birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
 
Mezunların İstihdamı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans Programı mezunu olup, sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptirler. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeni ile iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de istihdam alanları içerisindedir.

 
Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar DGS ile lisans tamamlamaya hak kazanırlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Öğr. Gör. Dilara Bakın (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 6267, dilara.bakin@isikun.edu.tr
Işın Yiğit  (Yüksekokullar Sekreteri) 444 07 99 - 6242, isin.yigit@isikun.edu.tr

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR101 Türkçe I 2 2 0 0 2
INM101 Başlangıç Seviyesi İngilizce I 3 3 0 0 5
TDS101 Sekreterlik Hizmetleri 3 3 0 0 5
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3 3 0 0 5
YON101 İşletmeye Giriş 3 3 0 0 5
SMY108 İlk Yardım 3 3 0 0 5
SMY111 Sağlık Yönetimine Giriş 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
TUR102 Türkçe II 2 2 0 0 2
INM102 Başlangıç Seviyesi İngilizce II 3 3 0 0 5
TDS108 Dosyalama-Arşivleme 3 3 0 0 5
SMY102 Anatomi ve Fizyoloji 3 3 0 0 5
SMY105 Tıbbi Terminoloji 3 3 0 0 5
ISG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş 3 3 0 0 5
BIL141 Bilgisayara Giriş 3 3 0 0 5
TDS190 Sektör Stajı 0 0 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 37
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 0 0 2
TDS203 Tıbbi Dökümantasyon I 3 3 0 0 5
TDS207 Hastalıkların Uluslarası Sınıflandırılması 3 3 0 0 5
SMY206 Tıbbi Deontoloji 3 3 0 0 5
SMY241 Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon 3 3 0 0 5
TDS_D2-I Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
TDS_F-I Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20 0 0 32
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı Kredi T U L AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 0 0 2
TDS202 Hastane Bilgi İşlem Sistemleri 3 3 0 0 5
TDS204 Tıbbi Dökümantasyon II 3 3 0 0 5
TDS206 Medikal Muhasebe 3 3 0 0 5
SMY221 Hastalıklar Bilgisi 3 3 0 0 5
TDS_D2-II Bölüm Seçmeli 3 3 0 0 5
TDS_F-II Serbest Seçmeli 3 3 0 0 5
Dönem Kredi Toplamı 20 20Türkçe I 0 0 32

Mesleki Seçmeli Dersler
Kod Adı Kredi T U AKTS
TDS271 Tıp Kütüphaneciliği 3 3 0 5
SMY208 Halk Sağlığı 3 3 0 5
TDS273 On Parmak Klavye Kullanımı 3 3 0 5
SMY261 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 3 3 0 5
SMY210 Epidemiyolojiye Giriş 3 3 0 5
SMY288 Çalışma Psikolojisi 3 3 0 5
YON251 Sunum Teknikleri 3 3 0 5
YON240 İnsan Kaynakları 3 3 0 5
MYO240 Girişimcilik 3 3 0 5
YON262 Halkla İlişkiler 3 3 0 5
YON254 Yönetim Becerileri 3 3 0 5
YON252 Güzel Konuşma ve İletişim 3 3 0 5
GTA231 Hareketli Grafik Tasarım 3 3 0 5
MYO109 Temel Fotografi 3 3 0 5
YON225 Marka Yönetimi 3 3 0 5
RTT215 Diksiyon ve Etkili Konuşma 3 3 0 5
RTT216 Dünya Sineması 3 3 0 5
RTT208 Toplum ve Kültür 3 3 0 5
YON253 Moda ve Estetik 3 3 0 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı  bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların  bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel  ve etik değerlere sahip olma.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile  çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Ders Kodu Dersler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TUR101 Türkçe 1 X X X X X
ING101 Genel İngilizce 1 X X
TDS101 Sekreterlik Hizmetleri X X X X X X X X X X
YON151 İletişim Becerileri X X X X X X X X X
SMY105 Tıbbi Terminoloji X X X X X
YON101 İşletmeye Giriş X X X X
SMY101 Temel İSG X X X
TUR102 Türkçe 2 X X
ING102 Genel İngilizce 2 X
SMY111 Sağlık Yönetimine Giriş X X X X X X X
TDS108 Dosyalama-Arşivleme X X X X X X X X
SMY106 Anatomi ve Fizyolojiye Giriş X X
SMY202 İlkyardım X X
BIL141 Bilgisayara Giriş X X X X
TDS190 Sektör Stajı X X X X X X
HIST201 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 X
SMY206 Tıbbi Deontoloji X X X X X
TDS203 Tıbbi Dökümantasyon 1 X X X X X X X X
YON240 İnsan Kaynakları X
TDS207 Hastalıkların Uluslarası Sınıflandırılması X X
TDS_D2-I Bölüm Seçmeli
TDS_F-I Serbest Seçmeli
HIST202 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 X
TDS202 Hastane Bilgi İşlem Sistemleri X X X X X
SMY221 Hastalıklar Bilgisi X X X X
TDS204 Tıbbi Dökümantasyon 2 X X X X X X X X X
TDS206 Medikal Muhasebe X X
SMY115 Sağlık Hizmetlerinde İletişim X X X X X X X X

İlgili Dosyalar