Close

Course Description

Back

Ders Kod Ders Adı Kredi
CGA 501 Bilgisayar Grafiği (Computer Graphics) (3+0+0) 3
Grafik donanımı ve yazılım, ışık ve renk gösterimleri, pozlama ve ton üretimi, resim kompozisyon ve görüntüleme modelleri, dijital sinyal işleme, örnekleme, sıkıştırma, iki ve üç boyutlu geometri ve dönüşümler, projeksiyonlar, gizli yüzey kaldırma, ızgaralama, eğri ve yüzey modelleme teknikleri, yansıma modelleri, aydınlatma ve gölgeleme, doku kaplama, animasyon temelleri, çözgü, renk alan operasyonları, ışın izleme.
CGA 502 Hesaplamalı Geometri (Computational Geometry) (3+0+0) 3
İki ve üç boyutlu geometri problemleri için algoritmalar ve veri yapıları. Nokta belirleme, alan arama, dışbükey ve kavşak. Geometrik arama ve optimizasyon. Rasgele örnekleme yöntemleri. Homojen koordinatlar, dönüşümler ve perspektif. Parametrik ve kapalı eğri ve yüzey modelleri. Altyüzeyler ve geometrinin çok çözünürlüklü temsilleri. Katı ve dönüşüm temsilleri.
CSE 505 Yazılım Süreçleri (Software Processes) (3+0+0) 3
Yazılım süreci modelleri. Yazılım süreci değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. Kişisel yazılım süreçleri. Yazılım süreci standartları. Yazılım mühendisliği standartları.Yazılım kalitesi standartları.
CGA 503 Bilgisayarda Görme ve Grafiğin Matematiksel Temelleri
(Mathematical Methods for Computer Vision and Graphics)
(3+0+0) 3
Sayı gösterim yöntemlerine giriş, denklemlerin köklerinin tespiti, interpolasyon, sayısal integral, doğrusal cebir sistemler, spline yaklaşımlar. Sıradan ve kısmi diferansiyel denklemler, vektör ve tensör hesabı, matris hesaplama ve iteratif hata analizi. Katı mekaniği ve akışkanlar dinamiği ile ilgili problemlerin simülasyonu için sayısal yöntemler.
CGA 504 Görüntü Sentezleme (Image Synthesis) (3+0+0) 3
3 Boyutlu sahne açıklamalarından görüntü sentezleme prensipleri, yerel ve global aydınlatma, gölgelendirme, gölge tespiti, gizli yüzey kaldırılması, dokular, ızgaralama grafik algoritmaları, dönüşümler, doku üretimi ve işleme, ses işleme, anti-aliasing ve foto-gerçekçilik için stratejiler, görme ve renk bilimi.
CGA 521 Bilgisayar Animasyonu İçin Fiziksel Simülasyonlar
(Physical Simulation for Computer Animation)
(3+0+0) 3
Sert ve deforme katılar, kumaş, sıvı ve patlamalarda dahil olmak üzere olayları ve malzemelerin bilgisayar animasyonu için fiziksel tabanlı simülasyon yöntemleri. Sayısal yöntemler, fiziksel modeller ve veri yapılarının tanıtımı. Pratik kazanmaya yönelik, çeşitli olaylar için basit simülatör gerçeklenmesi.
CGA 522 Teknik Animasyon (Technical Animation) (3+0+0) 3
Bilgisayarlı animasyon tekniklerine giriş: hareket yakalama, simülasyon, prosedürel teknikler, keyframe. Karakter animasyonu, kumaş ve doğal olayların animasyonu. Öyküleme, sahne kompozisyonu ve ışıklandırmasına genel bakış.
CGA 523 Üç Boyutlu Fotoğrafçılık (3-D Photography) (3+0+0) 3
Üç boyutlu yakalama teknikleri ve sistemleri, yüzey gösterim ve veri yapıları, yöntemleri yanı sıra, gürültüsüzleştirme, düzenleme, sıkıştırma, iletim, basitleştirme ve çok büyük poligonal modelleri optimize etme.
CGA 524 Robotik ve Mekansal Zeka (Robotics and Spatial Intelligence) (3+0+0) 3
Mekansal görevleri yürütmek için algoritmalar; yolu planlama ve engellerden kaçınma iki ve üç boyutlu robotları - yapılandırma alanı, potansiyel alan, serbest alan ayrıştırma yöntemleri; istikrarlı yakalama ve manipülasyon; belirsizlikle uğraşmak; planlama için bilgi gösterimi - geometrik ve çevrenin sembolik modelleri, görev düzeyinde programlama; öğrenme.
CGA 525 Arayüz ve Etkileşim Tasarımı (Interface and Interaction Design) (3+0+0) 3
Bilgisayar ağları analiz ve tasarımına giriş. Ağ trafik akışı modelleme. Ağlar için gecikme ve kayıp modelleri. Kuyruk ağları. Bilgisayar ağları için ölçümler ve benzetimler. Duruk ve devingen yöneltme algoritmaları. Ağ güvenirliliği analiz ve tasarımı. Kablosuz ağ tasarımı.
CSE 546 İleri Bilgisayar Mimarileri (Advanced Computer Architectures) (3+0+0) 3
Etkileşimin kavramlaştırımı. Bilişşel konular. Sosyal ve duygusal etkileşimler. Arayüz tipleri. Veri toplama. Veri analizi, yorumlama ve sunum. Arayüz tasarımı, sunumu ve değerlendirilmesi.
CGA 526 Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) (3+0+0) 3
Sanal gerçeklik tanımı. Bulunma ve bulunma ölçütleri. Sanal dünyalar inşası. Sanal dünya gösterimi. Stereo görüntüleme. Başa takılı görüntüleme. İzleme teknolijileri. Holografik görüntülemeler. Kuvvet etkileşimli ekranlar.
CGA 541 Oyun Fiziği (Game Physics) (3+0+0) 3
Oyun geliştirme içine gerçekçilik getirmek için fiziğe duyulan gereksinim. Temel fizik kavramları ve bu kavramların temel sınıflar ve nesneler çevirisini kullanarak oyun geliştirme. Doğrudan bir oyun içine fizik modellerini dahil etmek için mevcut standart profesyonel oyun motor parçaları araştırma.
CGA 542 3 Boyutlu Oyun Motorları Geliştirmede Konular
(Topics in 3-D Game Engine Development)
(3+0+0) 3
CGA 543 Örüntü Tanıma (Pattern Recognition) (3+0+0) 3
Bayes karar verme kuramı. Parametrik ve parametrik olmayan yöntemler. Doğrusal ayırıcı işlevler. Yapay sinir ağlarında öğrenmeye dayalı yüksek mertebeli ayırıcılar. Gözetimli öğrenme ve kümeleme işlemleri. Durum çalışması: görme.
CSE 563 Oyunda Yapay Zeka (Game AI) (3+0+0) 3
Oyun geliştirmeye gerçekçilik katmak için yapay zekaya duyulan gereksinim. Temel yapay zeka kavramları ve algoritmaları ve bu algoritmaların oyunların içine katılabilecek bloklar haline getirilmesi.
CGA 544 İleri GPU Programlama (Advanced GPU Programming) (3+0+0) 3
C++, GLSL ve CUDA yanında, grafik işlemcisinin eşsiz yürütme yapısında çalıştırmak için teorik teknikler kullanarak algoritmaların paralelleştirilmesi.
CGA 545 Oyun Geliştirme Süreci (Game Development Process) (3+0+0) 3
Tasarım parçaları ve süreçleri. Oyun kavramları. Takım rollleri. Oyun çeşitleri. Oyun bileşenleri. Oyun dünyaları. Karakter geliştirme. Öykülendirme ve anlatış. Oyun oynayışı. Seviye tasarımı. Oyun dengeleme. Diller ve aletler. Hata ayıklama ve test. Oyun yayınlama ve oyun sektörü.
CGA 546 Ciddi Oyunlar (Serious Games) (3+0+0) 3
Oyunların bilişsel, sosyal, psikolojik ve kültürel yönleri. Oyunların psikoloji ve öğrenme üzerinde potansiyel etkileri. Ciddi oyunların savunma, eğitim, sağlık, şehir planlama gibi sektörlere etkileri. Ciddi oyunların tasarım prensipleri. Ciddi oyunların değerlendirilmesi ve testleri.
CGA 561 Bilgisayarlı Animasyon Sanatı (Art of Computer Animation) (3+0+0) 3
Hikaye yazma, üretim planlama, modelleme, gölgelendirme, animasyon, aydınlatma ve kompozisyon dahil, üç boyutlu bilgisayar animasyonu üretimine giriş. İki ve üç boyutlu animasyonun temelleri; kısa animasyon oluşturmak üzerine grup çalışmaları.
CGA 562 Dijital Fotoğrafçılık Sanatı (Art of Digital Photography) (3+0+0)3
Dijital fotoğrafçılığın, bilimsel, sanatsal, ve hesaplama yönleri. Konular: lens ve optik, ışık ve sensörleri, doğada optik efektler, perspektif ve alan derinliği, örnekleme ve gürültü, bir bilgi işlem platformu olarak kamera, resim işleme ve düzenleme, fotoğrafçılık tarihi, hesaplamalı fotoğrafçılık.
CGA 563 Bilgisayarla Işıklandırma Sanatı (Art of Computer Lighting) (3+0+0) 3
Doğrudan ve dolaylı aydınlatma, genel aydınlatma, aydınlatma ve gölgeleme modelleri, psikoloji ve farklı aydınlatma senaryoları, sahne aydınlatma, aydınlatmanın sanatsal yönlerininin pratik uygulamaları olarak üç boyutlu bilgisayar aydınlatma tekniklerine giriş.
CGA 564 Geometrik Modelleme Sanatı (Art of Geometric Modelling) (3+0+0) 3
3 Boyutlu bilgisayar modelleme teknikleri olarak çokgenler, alt yüzeyleri, Nurbs, CSG, tabanlı modelleme boyamaya giriş. Tekstüre ve artikülasyon için uygun modelleme teknikleri. Oyun, film ya da görselleştirme üretiminde uygulamalar. Modelleme tekniklerinin uygulama projeleri.
CGA 565 Müzik ve Ses Efektleri Tasarım Sanatı(Art of Music and Sound Effects Design) (3+0+0) 3
Bilgisayarda müzik. Müzik ve sesin çokluortamdaki rolleri. Ses tasarımının temelleri: Kayıt, kesme, ses efekti yaratımı, ses düzenleme programları. Müzik kompozisyonunun temelleri. Müzikte bilgisayarın kullanımı: MIDI, elektronik enstrumanlar, donanım. Ses sentezleme ve örnekleme. Müzik kayıt, düzenleme ve seslendirme yazılımları. Oyun sanatında ses ve müzik. Oyunlarda üç boyutlu ses.
CGA 566 Oyun Estetiği Sanatı (Art of Game Aesthetics) (3+0+0) 3
Görsel tasarımın prensipleri. Etkileşimli ortamda görsel tasarım. Dünya tasarımı. Hareketli grafik. Oyun sanatı. Görsel estetiğin oyundaki rolü.
CGA 581–589 Bilgisayarlı Grafik ve Animasyon Alanında Özel Konular I-IX
(Special Topics in Computer Graphics and Animation I - IX)
(3+0+0) 3
Bilgisayar Grafiği, animasyon veya oyun teknolojileri alanında teknolojik ve teorik gelişmeler üzerine seçilen konular üzerine çalışma.
CGA 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) Kredisiz
Yüksek lisans öğrencileri, konuk konuşmacılar ve/veya öğretim üyeleri tarafından bilgisayarlı grafik ve animasyon alanında araştırma ve uygulama alanlarına yönelik sunumlar.
CGA 580 Dönem Projesi (Term Project) Kredisiz
Tezsiz seçenek. Yüksek lisans öğrencisinin bilgisayarlı grafik ve animasyon alanında bir araştırma konusunu bir öğretim üyesinin danışmanlığında detaylı çalışması.
CGA 590 Yüksek Lisans Tezi (Master Thesis) Kredisiz
Tezli seçenek. Yüksek lisans öğrencisinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında yüksek lisans tezi hazırlaması.