Öğr. Gör. Emine Tusavul


E-posta: emine@1e1.com.tr

1972 - 1979 yıllarında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde lise ö ğ renimini tamamladı. 1979'da İ stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Tasarım Anabilim Dalı'nda okumaya ba ş ladı. Daha sonra grafik ö ğ rencisi olarak transfer olduğu Newyork'taki Skidmore College'ın Sanat Bölümünden 1983 yılında Bachelor of Science derecesi ile mezun oldu. 1982 - 1984 yıllarında aynı kurumda asistanlık yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra 1984-1987 yıllarında Vepa'da Genel Tasarım Yönetmeni olarak görev yaptı. 1987-1991 yıllarında Derimod'da Reklam Müdürü olarak; 1991-1997 yılları arasında T.T Reklam Hizmetleri Tic. Ltd. Ş ti.'de kurucu ortak ve ajans yöneticisi olarak çalı ş tı. 1998 yılında Bir E Bir Reklamcılık Tic. Ltd. Şti'yi kurucu ortak olarak hayata geçirdi. 1999-2006 yılları arasında Reklamcılar Derne ği yönetim kurulu üyeliği yaptı. İşleri Grafikerler Meslek Kuruluşu tarafından farklı yıllarda ödüllere layık görüldü. 
Tusavul, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde 2001 - 2004 arasında özel tasarım proje dersleri verdi. On kitaptan olu ş an "Altyazı İ stanbul" adlı kendi projesini gerçekle ş tirmek için gerekli çalı ş malar yönetti: 2000'li yıllarda İ stanbul Sokak Grafiklerini ar ş ivlemek için 17.000 kare foto ğ rafın bir araya gelmesi ve bunların kitaba dönü ş türülmesi için yine İ TÜ ö ğ rencilerinden bir guruba liderlik etti. Skidmore College Sanat Koleksiyonu'nda ve İMOGA'da gravür ve serigrafi çalış maları bulunmaktadır.  2008 yılı içinde Kağıthane isimli bir "tasarlanmı ş kağıtlar markası"nın yaratımını da üstlenmiştir. 2011-2012 akademik yılından itibaren Işık üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Kuramı ve Eleştiri Yüksek Lisans programına devam etmektedir.

Tusavul 2007 yılından bu yana Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevine devam etmektedir.