Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi, ("Üniversite") kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Üniversite, Üniversite ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu")'na uygun bir şekilde işleyerek, muhafaza etmektedir. Üniversite, bu sorumluluk kararlılığı ile KVK Kanunu kapsamında tanımlı "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuata uyarlı olarak işlemektedir.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Üniversite ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmesi nedeniyle, doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Üniversite birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz, Üniversite ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilir.

Toplanan kişisel verileriniz, Üniversite hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yürütülmesi, Üniversitenin ve Üniversite ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin korunması, Üniversitenin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Üniversitenin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Üniversite tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Üniversite prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin maksadıyla iş birimleri tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, okul güvenliğinin tesisi, öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve Üniversite prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi ile Üniversitenin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amaçlarıyla veli, öğrenci ve mezunlarına, Üniversite yetkililerine, üçüncü kişilere, iş ortaklarına, tedarikçilere, Feyziye Mektepleri Vakfı'na, Yükseköğretim Kurumu'na ve kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilir.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, Üniversite ile ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; doğrudan ya da dolaylı yöntemlerle, Üniversite birimleri ve ofisleri, Feyziye Mektepleri Vakfı ve Vakfın İşletmeleri, mezunlar derneği, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilir ve aktarılabilir. Ayrıca, Üniversite hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfasını kullandığınızda, Üniversiteyi veya internet sitesini ziyaret ettiğinizde, Üniversitenin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversiteye iletmeniz durumunda Üniversite, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Üniversite tarafından belirlenen tarifedeki ücret tahsil edilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversiteye iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Üniversiteye iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversiteye KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını 'Işık Üniversitesi, Meşrutiyet Köyü Üniversite Sok. No:2 Şile/İstanbul' adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu isikuniversitesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

İlgili Dosyalar