Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
IE 007T Endüstri Mühendisliği Oryantasyonu (1+0+0) 1
Endüstri mühendisliği ders programı, üniversite ve bölüm kuralları ile kaynakları hakkında bilgi. Mühendislik mesleğine kısa giriş. Endüstri mühendisliği öğretim üyeleri ve profesyonellerinin verdiği seminerler.
IE 102T Endüstri Mühendisliğine Giriş
(Industrial Engineering Orientation)
(2+0+0) 2
Endüstri mühendisliği beceri ve işlevleri. Üretim ve servis sistemleri. Organizasyon ve görev tasarımı. Ergonomi. Proje yönetimi. İşgücü planlaması. Kalite sistemleri. Karar verme yöntemleri. Olasılık ve istatistiksel modeller. Türkiye'de endüstri mühendisinin yeri.
IE 242T Mühendislik Ekonomisi
(Engineering Economy)
(3+0+0) 3
Karar vermede mühendisler için ekonomik analizler, endüstriyel kurumların finansal işlevleri, paranın zaman değeri; temel faiz formülleri, dönemsel maliyet karşılaştırmaları; bugünkü değer analizleri; geri dönüşüm oranları; yıpranma payı ve vergiler; çoklu seçenekler; cihaz değişimi için matematiksel modeller; karar verme analizine giriş, maliyet mühendisliği kavramları.
IE 251T Termodinamik
(Thermodynamics)
(3+1+0) 3
Isı, kuvvet, basınç, enerji, iş. Bağımsız değişkenler, Mariot yasası, ısı alışverişi olmayan dönüşüm, eşsıcaklıklı dönüşüm. İç enerji, sıcaklık, termodinamiğin birinci yasası. Gazların kinetik kuramı. Entropi, termodinamiğin ikinci yasası. Çevrimler. Entalpi, Gibbs fonksiyonu, Helmotz fonksiyonu, Clapeyron yasası. Enerji üretimi fiziği. Isı aktarımı ve soğutma, ısı iletim denklemi, Fick yasası, soğutma, ısı pompası.
IE 256 Mühendislik İstatistiği
(Engineering Statistics)
(3+0+0) 3
Parametrik istatistikte temel konular, değer kestirimi, güven aralıkları ve denence sınaması; değişinti analizi, bağlanım eğrisi ve ilinti analizi; uyum kalitesi sınamaları; istatistiksel kalite denetim uygulamaları, talep kestirimi ve diğer yöneylem araştırması konuları; deneylerin temel tasarımı ve veri toplama; güncel istatistik yazılımları ile bilgisayar uygulamaları.
Önkoşul: MATH 230T
IE 290 Staj I
(Industrial Training I)
NC
IE 301T Yöneylem Araştırması I
(Operations Research I)
(3+0+2) 4
Modelleme kavramları; doğrusal programlama; problem tanımlaması; simpleks yöntemleri; eşleklik ve duyarlılık analizi; taşıma modeli ve çeşitlemeleri, ağ modelleri. Amaç programlama. Tam sayılı doğrusal programlama.
Önkoşul: MATH 200T
IE 302T Yöneylem Araştırması II
(Operations Research II)
(3+0+2) 4
Gerekirci ve olasılıklı dinamik programlama. Klasik eniyileme kuramı: tek değişkenle eniyileme, dışbükeylik, çok değişkenle kısıtsız ve kısıtlı eniyileme, Karush-Kuhn-Tucker eniyileme koşulları. Doğrusal olmayan programlama: doğrudan arama ve eğim yöntemleri. Hesaplama karmaşıklığı. Başlıca sezgisel yaklaşımlar: tabu arama yöntemi, tavlama benzetimi, genetik algoritmalar, kuyruk sistemleri.
Önkoşul: IE 301T
IE 303T Sistem Benzetimi
(System Simulation)
(3+1+0) 3
Kesikli olay benzetimi modellenmesi ve analizinin temel kavramları. Olay planlama ve süreç etkileşimi yaklaşımları. Rasgele sayı ve rasgele değişken oluşturması, ters dönüşüm ve diğer teknikler. Girdi verilerinin analizi ve uyum kalitesi sınaması. Belirli benzetim programlama dilleri ve benzetim çıktıları analizi, model geçerliliği.
Önkoşul: MATH 230T
IE 306T Yöneylem Araştırmasının Temelleri
(Fundamentals of Operations Research)
(3+0+0) 3
Modelleme kavramları; doğrusal programlama; problem tanımlaması; simpleks yöntemi; eşleklik ve duyarlılık analizi; iç nokta yöntemleri, taşıma ve atama problemleri. Tam sayılı programlama, kesme düzlemi algoritması ve dallanma-sınırlama teknikleri. (EM dışı öğrenciler için)
Önkoşul: MATH 200T
IE 312T Üretim ve Servis İşlemleri Planlaması
(Production and Service Operations Planning)
(3+0+0) 3
İmalat sistemlerinde üretim planlamasının yapısı. Sayısal kestirimde, ürün karışımları ve envanterde temel kavramlar. Değişik düzeylerde üretim planlama: toplu üretim planlama, malzeme tedarik planlaması, tarih planlama. Günümüz üretim sistemlerindeki sorunlar. Önkoşul: IE 301 veya IE 306
IE 321T Endüstriyel Üretim Sistemleri
(Industrial Production Systems)
(3+0+0) 3
CIM temelleri ve otomasyon; yüksek hacimde ayrık parça üretim sistemleri; sayısal üretim denetim sistemleri; robotik, FMS, CAD/CAM, grup teknolojisi.
IE 334T Kalite Planlaması ve Denetimi
(Quality Planning and Control)
(3+0+0) 3
Kalite denetim sistemlerinin ilkeleri, süreç denetim kavramları; belirtim ve tolerans kavramları; süreç yeterlilik çalışmaları; denetim tabloları; kabul örnekleme planları; kalite kararlarının maliyet boyutu; kalite iyileştirme programları; kalite bilgilendirme sistemleri.
Önkoşul: IE 256T veya MATH 232T
IE 351T Sayısal Kestirim Yöntemleri
(Forecasting Methods)
(3+1+0) 3
Sayısal kestirim yöntemlerine genel bakış. Uygulanan yöntemler ve karşılaştırmaları, yönetim kararlarına uygun yöntem seçimi ve kestirim sisteminin tasarımı, düzgünleştirme teknikleri, uyarlamalı süzgeçleme, basit ve çoklu bağlanım eğrisi ve ilinti analizleri, zaman serileri kestirimi, Box-Jenkins yöntemleri, girdi-çıktı ve ekonometrik modeller.
Önkoşul: IE 256T veya MATH 232T
IE 390 Staj II
(Industrial Training II)
NC
Önkoşul: IE 290
IE 402T Yöneylem Araştırması III
(Operations Research III)
(3+1+0) 3
İleri doğrusal programlama, iç nokta yöntemleri. Çok amaçlı modelleme. Karar analizi ve oyunlar. Stokastik süreçlere giriş; Markov zincirleri, Markov karar süreçleri: değer yineleme yöntemi; ardışık yaklaşımlar ve davranış geliştirme algoritmaları; bakım ve güvenilirlik modelleri.
Önkoşul: MATH 230T veya IE 4. sınıf öğrencisi olmak.
IE 403T Yöneylem Araştırması Modelleme Uygulamaları
(Operations Research Modeling Applications)
(3+0+2) 4
Eniyilemeye genel bakış, benzetim, stokastik ve cok amaçlı modeller; çeşitli uygulama alanları, temel varsayımlar, ve eniyileme modellerinde gözönünde bulundurulması gereken hususlar; gerçek hayat problemlerine uygulamada karşılaşılacak sorunlar ve pratik öneriler.
Önkoşul: IE 301T veya IE 4. sınıf öğrencisi olmak.
IE 412T Tesis Tasarımı ve Planlaması
(Facilities Design Planning)
(3+1+0) 3
Üretim sistemlerinin doğası ve sınıflandırması, ürün tasarımı. Kapasite gereksinim planlaması, yerleşim planlama; kesikli ve sürekli uzaylarda yerleşim modelleri. Fabrika organizasyonu ve iş istasyonları tasarımı; grup teknolojisi ve hücre tasarımı; malzeme yönetimi ve saklama sistemleri.
Önkoşul: IE 301T veya IE 306T veya IE 4. sınıf öğrencisi olmak.
IE 413T Tedarik Zinciri Yönetimi
(Supply Chain Management)
(3+0+0) 3
Tedarik zincir yönetimi ve işletme kaynakları planlaması temelleri (ERP); toplu üretim planlama: durağan, dinamik, doğrusal olmayan ve miktar modelleri; işlem çizelgelemesi: akış ve atölye tipi üretimler; malzeme yönetimi ve malzeme tedarik planlaması (MRP); kapasite kaynak planlaması (CRP); dağıtım sistemleri yönetimi; üretim yönetimi stratejilerinin uygulanması.
Önkoşul: IE 301T veya IE 306T veya IE 4. sınıf öğrencisi olmak.
IE 422T Envanter Planlama Problemleri
(Inventory Planning Problems)
(3+0+0) 3
Tanımlar. Gerekirci envanter problemleri. Kısıtlı ve kısıtsız gerekirci envanter problemleri. Kısıtsız, sonsuz ufuk, stokastik talep sürekli gözden geçirme problemleri. Tek dönemli, stokastik talep problemleri. Dönemsel gözden geçirme, sonsuz ufuk için (s, S) politikaları.
Önkoşul: IE 301T veya IE 306T veya IE 4. sınıf öğrencisi olmak.
IE 433T Ergonomi
(Ergonomics)
(3+0+0) 3
İnsan-makine sistemlerinin ögeleri ve bu sistemlerde insanın işlevleri. Mekanik ve otomatik sistemler. İnsan yetenek ve sınırlarının dikkate alınması. Fiziksel, kavramsal ve örgütsel ergonomi. Çalışma ortamının tasarımı. İşin insana uydurulması. İnsan başarımının temel ögeleri. İnsan-makine sistemlerinin nitelikleri.
IE 443T Mühendislik Yatırım Kararları
(Engineering Investment Decisions)
(3+0+0) 3
Organizasyonun tanımı, üretim kapasitesinin seçimi, proje mühendisliği, maliyet ve gelir kestirimi, finans ve finansal tabloların hazırlanması, ekonomik analizler,vaka incelemeleri. Beklenen parasal değerin en büyüklenmesi ve fayda kuramı.
Önkoşul: IE 242T veya IE 4. sınıf öğrencisi olmak.
IE 481-489T Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular
(Special Topics in Industrial Engineering)
(3+0+0) 3
Endüstri Mühendisliğinde özel konular. Ders konuları her dönem değişebilecektir.
Önkoşul: IE 4. sınıf öğrencisi olmak veya bölüm izni almak.
IE 490T Proje
(Project)
(0+0+8) 4
Bir endüstri mühendisliği ya da yöneylem araştırması problemi için danışman öğretim üyesi gözetiminde bir proje tasarımı ve geliştirilmesi; sonuçların bir proje raporu biçiminde verilmesi ve sözlü olarak sunulması.
Önkoşul: IE 390T ve Bölüm izni almak.

İlgili Dosyalar