Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
PSY 500T Lisansüstü Semineri (Tezli Program) (Graduate Seminar (Thesis Program)) (0+1+0) 0 / 1 AKTS

Çeşitli tez çalışmalarının ana fikri, süreci ve uygulaması üzerinde sunumlar.

PSY 503T Psikoterapide Temel Beceriler (Basic Skills in Psychotherapy) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Tedavisel ilişkilerle ilgili temel becerilerin kazandırılması. Tedavisel işbirliği kurma yeteneği. Özetleme, yeniden anlatma, derinlemesine sorgulama ve yansıtma gibi empatik dinleme becerileri. Yüzleştirme, kendini açma ve yorumlama gibi ileri düzeyde ilişki tekniklerini etkili bir şekilde kullanabilme. Tedavi hedeflerini oluşturabilme ve terapiyi sona erdirme. Elde edilen becerilerin uygulamasını gösteren sesli ya da görüntülü kayıtların sunulması.

PSY 505T Klinik Uygulama Stajı I (Clinical Practicum I) (0+0+0) 0 / 6 AKTS

İşbirliği yapılacak hastane ve öğrencilerin kendi belirleyecekleri terapi merkezlerinde veya Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde dönem başına 72 saatlik denetimli denetimli (süpervizyonlu) bir alan deneyimi. Öğrencilerin tercihlerine göre Yetişkin veya Çocuk ve Ergen alanında teşhis ve değerlendirme psikolojisi alanlarından birinde terapi, konsültasyon, teşhis ve değerlendirme ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesi.
Önkoşul: 1. yıl derslerinin tümünün başarıyla tamamlanmış olması.

PSY 506T Klinik Uygulama Stajı II (Clinical Practicum II) (0+0+0) 0 / 6 AKTS
İşbirliği yapılacak hastane ve öğrencilerin kendi belirleyecekleri terapi merkezlerinde veya Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde dönem başına 72 saatlik denetimli denetimli (süpervizyonlu) bir alan deneyimi. Öğrencilerin tercihlerine göre Yetişkin veya Çocuk ve Ergen alanında teşhis ve değerlendirme psikolojisi alanlarından birinde terapi, konsültasyon, teşhis ve değerlendirme ile ilgili çeşitli becerilerin geliştirilmesi.
Önkoşul: 1. yıl derslerinin tümünün başarıyla tamamlanmış olması.
PSY 507T Meslek Etiği (Professional Ethics) (1+0+0) 1 / 2 AKTS
Profesyonel psikologların rolleri ve işlevleri ile ilgili geniş bir anlayışın sunulması. Psikologların etik kuralları, klinik uygulamada standartlar, hukuki konular ve düzenlemeler. Meslek örgütleri, mesleki uygulamaları ve hizmet sunmayı etkileyebilecek diğer unsurlar.
PSY 512T İleri Araştırma Yöntemleri ve Veri Analizi (Advanced Research Methods and Data Analysis) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Psikologlar tarafından deneysel araştırmalarda kullanılan çeşitli yöntemlerin tanıtımı ve bulguların çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel tekniklerin ayrıntılı sunumu. Deneysel ve yarı-deneysel tasarımlarla birlikte parametrik ve parametrik olmayan, moderasyon ve istatistiksel mediasyon analizine ilişkin teknikler. Tek denekli tasarım, varsayım sınama ve deneysel yöntem, uygun istatistiksel teknikleri seçme, iç ve dış geçerliğe karşı tehditler ve deneysel kontrol çeşitleri ile rasgeleştirme.

PSY 541T İleri Psikopatoloji – Yetişkin (Advanced Psychopathology – Adult) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Psikolojik bozuklukların biyolojik ve psikososyal yatkınlıklar açısından ele alınması. Sınıflandırmaya yönelik boyutsal, betimsel ve kategorik yaklaşımların güncel psikopatoloji kategorileri üzerinde durularak incelenmesi. Çeşitli tanı kategorilerine ilişkin semptomatoloji, ayırıcı tanı, etiyoloji, epidemiyoloji ve tedavi yaklaşımları. Kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, psikotik bozukluklar, psikosomatik bozukluklar, madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları ve kişilik bozukluklarının incelenmesi.

PSY 542T Bilişsel Davranışçı Terapiler (Cognitive Behavioral Therapies) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Bilişsel ve davranışçı yaklaşımların kuramsal ve pratik yönlerinin, vaka örnekleri sunarak, öğretilmesi. Eksen I bozukluklarına ek olarak ve acil durumlarla baş etmede davranışçı ve bilişsel teknikler.
Önkoşul: PSY541

PSY 543T İleri Psikopatoloji - Çocuk ve Ergen (Advanced Psychopathology - Child and Adolescent) (3+0+0) 3 /7 AKTS

Çocuk ve ergenlerde anormal davranış ve psikolojik durumların tanı ve sınıflandırılmasındaki güncel sorunlar. Sınıflandırmaya yönelik boyutsal, betimsel ve kategorik yaklaşımların, güncel psikopatoloji kategorileri üzerinde durularak incelenmesi. Çeşitli tanı kategorilerine ilişkin semptomatoloji, etiyoloji, gelişimsel örüntüler ve tedavi yaklaşımlarının incelenmesi.

PSY 544T Çocuk ve Ergen Psikoterapisi (Child and Adolescent Psychotherapy) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Çocuk ve ergenlerde kullanılan çeşitli terapi yaklaşımları. Kanıta dayalı terapi teknikleri ve ağırlıklı olarak davranışçı yaklaşımların vurgulanması. Farklı sosyoekonomik, etnik ve kültürel geçmişi olan danışanlara uygun tedaviyi planlanma ve uygulama. Çocuk ve ergen psikoterapisinde dikkat edilmesi gereken etik kurallara vaka tartışmaları üzerinden yer verilmesi.
Önkoşul: PSY543

PSY 556T Aile Müdahalesi ve Terapi yaklaşımları (Family Intervention and Therapy Approaches) (3+0+0) 3 / 7 AKTS
Bu ders, çocuk ve ergenlerde davranışsal ve duygusal sorunların önlenmesi ve tedavisi için kanıta dayalı ebeveynlik ve aile müdahale prosedürlerinin uygulanmasında ileri eğitim vermektedir. Bu, teorik bilimsel ve pratik davranış aile müdahalesini ve bebeklikten ergenliğe kadar çocuk davranış problemleri kısmını kapsar. Dersler katılımcıların değerlendirme, tanı ve çeşitli çocuk ve aile sorunlarının aile temelli tedavisinde pratik eğitim altında beceri eğitim oturumları olarak sürdürülecektir.
PSY 545T Süpervizyon Projesi I (Supervision Project I) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Klinik pratiklerinden (alan deneyimlerinden) rapor olarak sunulması ve sunulanların etik, vaka yönetimi/formülasyonu, çeşitlilik, tedavi stratejileri, konsültasyon ve program oluşturma yönünden süpervizör ile tartışılması.
Eşkoşul: PSY 505

PSY 546T Süpervizyon Projesi II (Supervision Project II) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Klinik pratiklerinden (alan deneyimlerinden) rapor olarak sunulması ve sunulanların etik, vaka yönetimi/formülasyonu, çeşitlilik, tedavi stratejileri, konsültasyon ve program oluşturma yönünden süpervizör ile tartışılması.
Eşkoşul : PSY 506

PSY 547T Klinik Vaka Tartışması I - Yetişkin (Clinical Case Discussion I-Adult) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Yetişkin grubu ile gerçekleştirilen haftalık klinik vaka toplantıları. Klinik vakaların kavramsallaştırılması, değerlendirilmesi ve sunulması. Tedavi planlama ve tedavi raporları yazma .

PSY 548T Klinik Vaka Tartışması II – Yetişkin (Clinical Case Discussion II-Adult) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Yetişkin grubu ile gerçekleştirilen haftalık klinik vaka toplantıları. Klinik vakaların kavramsallaştırılması, değerlendirmesi ve sunulması. Tedavi planlama ve tedavi raporları yazma.

PSY 549T Klinik Vaka Tartışması I – Çocuk ve Ergen (Clinical Case Discussion I-Child and Adolescent) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Çocuk ve ergen grubu ile gerçekleştirilen haftalık klinik vaka toplantıları. Klinik vakaların kavramsallaştırılması, değerlendirilmesi ve sunulması. Tedavi planlama ve tedavi raporları yazma.

PSY 550T Klinik Vaka Tartışması II – Çocuk ve Ergen (Clinical Case Discussion II- Child and Adolescent) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Çocuk ve ergen grubu ile gerçekleştirilen haftalık klinik vaka toplantıları. Klinik vakaların kavramsallaştırılması, değerlendirilmesi ve sunulması. Tedavi planlama ve tedavi raporları yazma.

PSY 551T Psikolojik Değerlendirme I- Yetişkin (Psychological Assessment I - Adult ) (3+0+0) 3 / 7 AKTS
Zihinsel becerilerin değerlendirilmesi alanında kuramsal ve pratik donanımın sağlanması. Wechsler Zeka Ölçeği gibi en sık kullanılan zeka testlerinin gelişimi, uygulanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması.
PSY 552T Psikolojik Değerlendirme II - Yetişkin (Psychological Assessment II - Adult) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Bilişsel davranışçı terapilerde kullanılan ölçme ve değerlendirme teknikleri. Değerlendirme yöntemlerinin seçimi, uygulanması, kodlanması ve değerlendirme sonuçlarının tümünün bütünleştirilmesi. Değerlendirme sonuçlarına dayalı vaka formülasyonu, tanı ve tedavi planlaması.
Önkoşul: PSY551

PSY 553T Psikolojik Değerlendirme I - Çocuk ve Ergen (Psychological Assessment II - Child and Adolescent) (3+0+0) 3 / 7 AKTS

Çocuk ve ergenlerin bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki değerlendirmelerine yardımcı olacak testlerin incelenmesi. Doğru değerlendirme yöntemleri, değerlendirme sonuçların bütünleştirilmesi, vaka formülasyonu, tanı ve tedavi için planlama yapma.

PSY 554T Psikolojik Değerlendirme II - Çocuk ve Ergen (Psychological Assessment II - Child and Adolescent) (3+0+0) 3 / 7 AKTS
Çocuk ve ergenlerin bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki değerlendirmelerinde kullanılan testlerin incelenmesi. Doğru değerlendirme yöntemleri, değerlendirme sonuçların bütünleştirilmesi, vaka formülasyonu, tanı ve tedavi için planlama yapma.
Önkoşul: PSY553
PSY 580T Yüksek Lisans Projesi (Tezsiz Program) (Master Project (Non-thesis Program) (0+6+0) 0 / 20 AKTS
Akademik danışman gözetiminde, araştırma, kuram ya da klinik çalışma alanlarında yayınlanabilir kalitede bir makale taslağının hazırlanması.
PSY 590T Yüksek Lisans Tezi (Tezli Program) (Master Thesis (Thesis Program)) (0+8+0) 0 Kredi / 35 AKTS
Akademik danışman gözetiminde, yetişkin psikolojisi veya çocuk ve ergen psikolojisi alanında bilimsel ölçütlere uygun kaleme alınmış, araştırma ürünü, özgün bir tez çalışması.

İlgili Dosyalar