Endüstri Mühendisliği Programı (Türkçe)

Endüstri Mühendisliği Programı (Türkçe)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Türkçe Programı 2013 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini aynı sene programa kabul etmiştir. İlk mezunlarını 2018 yılında vermiştir. Programa 2016 yılından beri öğrenci alınmamaktadır.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Program yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilere "Endüstri Mühendisliği" lisans diploması verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Endüstri Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği Lisans programı mühendislik becerilerini matematik, bilgisayar bilimleri, yönetim uygulamaları ile birleştirerek karmaşık sistemleri tanımlayan, değerlendiren, tasarımlayan, değiştiren, kontrol eden ve geliştiren bakış açısında bir eğitim sunmaktadır.
Programın özgörevi; toplumun ihtiyaçlarını sorgulayan, bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde analitik ve sistematik düşünebilen, ortaya çıkan problemleri tanımlayan, modelleyen ve niceleyici yöntemlere dayalı çözebilen mühendis ve araştırıcı yetiştirmek; bilim ve teknoloji araçları ile, disiplinler arası yaklaşımı benimseyip, iş dünyası ile işbirliği içerisinde gerçek hayat problemlerinin çözümüne yönelik araştırma ve geliştirme yapmak; bilgi ve teknolojinin endüstriye aktarılmasına yönelik girişimciliği destekleyerek mezunlarının ve öğrencilerinin endüstriye katılımını teşvik etmektir.
Bu özgörev bilinciyle çalışmaları süresince öğrencilere temel mühendislik derslerinin yanında, branşa yönelik disiplin içi ve dışı seçmeli derslerle desteklenen bir müfredat sunulmaktadır. Bireysel ve beşeri gelişimin desteklenmesi amacıyla sunulan bir seçmeli ders havuzuda mevcuttur. Derslerde kazanılan tüm bilgi ve becerilerin deneyimlendiği bir tasarım projeside son yıl içinde tamamlanmaktadır.
Endüstri Mühendisliği lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 137 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda en az 40 iş gününü tamamlayacak şekilde yaz stajı yapmalıdırlar.

Program Eğitim Amaçları
 • Hizmet, üretim, kamu ve ar-ge sektörlerinde sistemlerin ve süreçlerin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır.
 • Çok disiplinli ve yenilikçi projeleri, verimlilik, risk, kalite, maliyet gibi endüstri mühendisliği ölçütleriyle katkıda bulunabilen ve bu projeleri sosyal ve ahlaki değerlerle yöneterek hayata geçirebilir.
 • Ulusal ve uluslararası kurumlarda yüksek lisans ve doktora seviyesinde akademik çalışmalara katılabilen ve bilimsel yayın yapabilir.
Program Çıktıları
 • Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi  birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik  problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 

 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

 • Karmaşık problemlerin çözümü ve araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

 

 • Türkçe ve İngilizce dil bilgisi; bu dilleri kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak (rapor, sunum ve talimat gibi iş hayatındaki tüm yöntemlerle) etkin iletişim kurma becerisi.
 • Mesleki ve kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve bunlara uygun davranma; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • İş hayatındaki uygulamalar (proje, risk, değişiklik, kalite vb. yönetimi) hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Mezunların İstihdamı

Endüstri Mühendisliği mezunları sanayi ve hizmet sektörlerinde görev alacak yetilerle mezun edilmektedir. Diğer programımızda bugüne kadar verilen 800'den fazla mezunumuz bankacılık, sigorta, lojistik, ilaç ve farklı kamu sektörlerinde başarı ile görev almaktadır.  Çok sayıda mezunumuz lisans üstü çalışmalarını da başarıyla tamamlamıştır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Endüstri Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Program "Normal ve Örgün Öğretim" statüsünde tüm dersler Türkçe olarak verilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Sezgin Çağlar Aksezer
Bölüm Başkan Vekili
Telefon: (216) 528-7151
Fax: (216) 710-2872
Email: caglar.aksezer@isikun.edu.tr

Nihan Beritan
Bölüm Sekreteri
Telefon: 444 07 99 - 7122
Fax: (216) 712-1472
Email: nihan.beritan@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği

Kurum genelinde yapılan farklı anlaşmalar mevcut olup, yabancı dil seviyesi yeterli öğrencilerin başvurularına açıktır. (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

AKTS

1. Dönem

5

TIE_S-I

Bilimsel Seçmeli Ders

3+0+0

3

7

MATH101T

Diferansiyel ve İntegral Hesap I

3+0+2

4

5

PHYS101T

Genel Fizik I

3+0+0

3

2

PHYS103T

Fizik Laboratuarı I

0+0+2

1

2

IE007T

Endüstri Müh. Oryantasyonu

1+0+0

1

1

HSS100T

Profesyonel Etik

1+0+0

1

4

ING101T

Akademik İngilizce I

3+0+0

3

0

ENGG101T

Müh. için Bilgs. Okur Yazarlığı

-

0

26

Dönem Kredisi

 

16


AKTS

2. Dönem

7

MATH102T

Diferansiyel ve İntegral Hesap II

3+0+2

4

5

PHYS102T

Genel Fizik II

3+0+0

3

2

PHYS104T

Fizik Laboratuarı II

0+0+2

1

7

CSE101T

Programlamaya Giriş

2+0+4

4

5

MATH200T

Lineer Cebir

3+0+0

3

5

ING102T

Akademik İngilizce II

3+0+0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Dönem Kredisi

 

18


AKTS

3. Dönem

6

CSE203T

Nesneye Yönelik Programlama

2+0+2

3

6

ECO101T

Mikroekonomiye Giriş

3+1+0

3

5

MATH230T

Olasılık

3+1+0

3

8

IE301T

Yöneylem Araştırması I

3+0+2

4

5

MAN311T

Finansal ve Maliyet Muhasebesi

3+0+0

3

2

HIST101

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2+0+0

2

 

 

32

Dönem Kredisi

 

18


AKTS

4. Dönem

5

IE256T

Mühendislik İstatistiği             

3+0+0

3

6

ECO102T

Makroekonomiye Giriş

3+1+0

3

7

MATH203T

Çok Dğşk. Mat. ve Dif. Denk.

4+1+0

4

8

IE302T

Yöneylem Araştırması II

3+0+2

4

5

IE242T

Mühendislik Ekonomisi

3+0+0

3

2

HIST102

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2+0+0

2

0

IE290T

Staj I

-

0

33

Dönem Kredisi

 

19


AKTS

5. Dönem

6

IE303T

Sistem Benzetimi

3+1+0

3

5

IE321T

Endüstriyel Üretim Sistemleri

3+0+0

3

5

IE351T

Sayısal Kestirim Yöntemleri

3+1+0

3

5

IE402T

Yöneylem Araştırması III

3+1+0

3

2

TUR101

Türkçe I

2+0+0

2

5

TIE_HSS-I

İTB Seçmeli Ders I

3+0+0

3

 

 

 

 

 

28

Dönem Kredisi

 

17


AKTS

6. Dönem

6

IE312T

Üretim ve Servis İşlemleri Plan.

3+0+0

3

6

IE334T

Kalite Planlaması ve Denetimi

3+0+0

3

2

TUR102

Türkçe II

2+0+0

2

5

TIE_C-I

Tamamlayıcı Seçmeli Ders I

3+0+0

3

6

TIE_D2-I

Bölüm İçi Seçmeli Ders I

3+0+0

3

5

TIE_F-I

Serbest Seçmeli Ders I

3+0+0

3

0

IE390T

Staj II

-

0

30

Dönem Kredisi

 

17


AKTS

7. Dönem

8

IE403T

Yöneylem Araş. Model. Uyg.

3+0+2

4

6

TIE_D2-II

Bölüm İçi Seçmeli Ders II

3+0+0

3

6

TIE_D2-III

Bölüm İçi Seçmeli Ders III

3+0+0

3

5

TIE_C-II

Tamamlayıcı Seçmeli Ders II

3+0+0

3

5

TIE_HSS-II

İTB Seçmeli Ders II

3+0+0

3

30

Dönem Kredisi

 

16


AKTS

8. Dönem

8

IE490T

Tasarım Projesi

0+1+8

4

6

TIE_D2-IV

Bölüm İçi Seçmeli Ders IV

3+0+0

3

6

TIE_D2-V

Bölüm İçi Seçmeli Ders V

3+0+0

3

5

TIE_F-II

Serbest Seçmeli Ders II

3+0+0

3

5

TIE_HSS-III

İTB Seçmeli Ders III

3+0+0

3

30

Dönem Kredisi

 

16

Bölüm İçi (Mesleki) Seçmeli Dersler:

Kod

Ders

Kredi (Yerel/AKTS)

IE412T

Tesis Tasarımı ve Planlaması

3+0+0 (3 / 6)

IE413T

Tedarik Zinciri Yönetimi

3+0+0 (3 / 6)

IE422T

Envanter Planlama Problemleri

3+0+0 (3 / 6)

IE433T

Ergonomi

3+0+0 (3 / 6)

IE443T

Mühendislik Yatırım Kararları

3+0+0 (3 / 6)

IE481T

Güvenilirlik Analizi

3+0+0 (3 / 6)

IE483T

Lojistik Sistemleri

3+0+0 (3 / 6)

IE484T

Karar Destek Sistemleri

3+0+0 (3 / 6)

IE485T

Veri Madenciliği

3+0+0 (3 / 6)

IE486T

Enerji Politikaları, Plan. ve Piyasalar

3+0+0 (3 / 6)

IE487T

Çizelgeleme

3+0+0 (3 / 6)

IE488T

Kurumsal Kaynak Planlaması

3+0+0 (3 / 6)

MAN473T

Business Project Management

3+0+0 (3 / 6)


TYYÇ Endüstri Temel Alanı
Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Kuramsal
Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

x

Beceri

Bilişsel
Uygulamalı

Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

x

Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

x

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

x

Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

x

Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

x

2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x x

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

x

3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

x x

4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

x

6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

x

7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

x

Yetkinlik

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

x

2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

x

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

x

4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x x

5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

x

Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

x

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

x

○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı

 

Ders Kodu

Dersin Adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zorunlu Dersler

IE007T

Endüstri Müh. Oryant.

IE242T

Mühendislik Ekonomisi

IE256T

Mühendislik İstatistiği

IE301T

Yöneylem Araştırması I

IE302T

Yöneylem Araştırması II

IE303T

Sistem Benzetimi

IE312T

Üretim ve Servis İşl. Plan.

IE321T

Endüstriyel Üretim Sist.

IE334T

Kalite Plan. ve Denetimi

IE351T

Sayısal Kestirim Yönt.

IE402T

Yöneylem Araştırması III

IE403T

Yöneylem Arş. Mod.Uyg.

IE490T

Tasarım Projesi

CSE101T

Programlamaya Giriş

CSE203T

Nesneye Yönelik Prg.

ECO101T

Mikroekonomiye Giriş

ECO102T

Makroekonomiye Giriş

ENG101T

Akademik İngilizce I

ENG102T

Akademik İngilizce II

HSS100T

Profesyonel Etik

MAN311T

Fin. ve Mal.Muhasebesi

PHYS103T, PHYS104T

Fizik Lab. I ve II

IE290T/390T

Staj I, Staj II

Tarih & Türkçe Dersleri

Matematik & Fen Dersleri

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli

Tamamlayıcı Seçmeli

Serbest Seçmeli

İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli

İlgili Dosyalar