Ekonomi Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

İktisat, kıt kaynaklar ile sonsuz insan ihtiyaçlarını giderebilmek için en uygun yolları arayan bir bilim dalıdır. İktisat alanında eğitim görmek, öğrencilere iktisat teorilerini anlama, özümseme olanağı sağladığı gibi, onlara firma davranışından, birey davranışına kadar çeşitli üretici veya tüketici davranışını algılama; küresel ve bölgesel iktisadi konulardan, ulusal iktisadi konulara kadar çeşitli konu ve sorunları analiz etme yeteneği kazandırır. İktisadi birimlerin çeşitli kısıtlamalar altında ne şekilde hareket ettiklerini görme olanağı verir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat Lisans Derecesi (Bachelor or Arts) almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).
Işık Üniversitesi ile işbirliği yapılan üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde (ERASMUS) Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara konuk öğrenci kabul edilmektedir. Konuk öğrenciler İktisat Bölümü'nde verilen derslere ilgili akademik birimin onay vermesi şartı ile kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu vardır

Önceki Öğrenimin Tanınması

Işık Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, belirli derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, İktisat Bölümü'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/bölüm kararı ile onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

İktisat lisans programının amacı, ekonomik kavramları öğrenmiş, ekonomi disiplininde birbirine alternatif değişik düsünce okullarının varolduğunu kabullenmiş, dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çercevesinde bilgiyi sorgulayabilen farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisyatif alabilen, önderlik edebilen, bireyleri çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmalarına imkan verecek  yetkinlik ve verimlilikte donatmaktır

Program Eğitim Amaçları
  • Mezunlar ekonomi alanındaki mesleklerin (bankacılık, finans, sigorta vb.)  ya da ekonomi alanında yükseköğrenim programların gerektirdiği donanıma sahiptirler.
  • Mezunlar ekonomi disiplinin temel prensiplerini kavramış, disiplinde kullanılan değişik yaklaşımları öğrenme yeteneğini kazanmışlardır.
  • Mezunlar takım çalışmasına, yenilik ve değişime açık, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini etkin yöntemlerle kullanabilen bireylerdir.
  • Mezunlar profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde, küresel ekonominin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilen bireylerdir.
  • .
Program Çıktıları

Temel ekonomik kavramları öğrenmiş, ana ekonomik sorunlarda muhakeme edebilen, işçi, işveren, tüketici, yurttaş olarak iktisadı yeterince bilmemenin yol açtığı sıklıkla yapılan hatalardan kaçınan
2. Türkiye ekonomisinde büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranları, döviz kurları, yabancı yatırımlar ve dış ticaret gelişmelerini anlayan
3. Ekonomi disiplininde birbirine alternatif değişik düsünce okullarının varolduğunu, örneğin devletin ekonomik hayattaki yeri ve rolü üstüne farklı görüşlerin olabileceğini kabullenmiş
4. Küresel ekonomideki ilişkileri, uluslararası organizasyonların rolünü anlayan, ülkelerarası bağımlılığın fayda ve maliyet analizi yapabilen
5. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış
6. İstatistik, temel matematik ve farklı teorileri veri analizinde kullanabilen, beşeri ve sosyal bilimler (sosyoloji, çevre bilimleri, siyaset bilimi, finans, dünya tarihi, felsefe vb. gibi) perspektifinden olayları kavramış ve fikir yürütebilen
7. Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çercevesinde bilgiyi sorgulayabilen
8. Piyasalardaki denge değişimlerini modellerle ifade edebilen, soyutlama, analiz ve sentez yöntemlerini kullanarak yorum yapabilen
9. Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisyatif alabilen, önderlik edebilen,
10. Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilen,
11. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıyan ve bu eğitime hem öğrenci hem de eğitimci olarak katılabilen
12. Piyasa, borsa, döviz, arz-talepteki gelişmeleri takip edebilen; ekonominin çeşitli alanlarına yönelik verileri istatistik ve ekonometrik teknikleri kullanarak analiz edebilen; bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve aktarabilmek için gerekli soruları sorabilen.

  • 13. Çevrenin ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini kavramış.
Mezunların İstihdamı

İktisat bölümü mezunları, yüksek lisans ve daha sonra doktora eğitimine yönelerek akademik kariyer perspektifi geliştirebilirler. Bakanlık, ilgili kuruluşlarda uzmanlık, banka ve denetim firmalarında araştırmacı, denetmenlik ve kontrolörlük gibi görevlere talip olabilirler. İzlenen öğretim programının uluslararası standartlarda olması, onlara, yurt dışında yüksek lisans eğitimi için başvurularda bulunmak olanağı sağlayacağı gibi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda staj yapma veya çalışma olanağı vermektedir. Ayrıca yerel yönetimler, STK ve gönüllülük esası ile çalışan kurumlar mezunlarımızın çalışabileceği kurumlar arasındadır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygulanır.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Serhat Koloğlugil (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7157, serhat.kologlugil@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği

İkili değişim, ERASMUS+  programları mevcuttur. (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS 2.  Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
ECO 101 Introduction to Economics I 3 6 ECO 102 Introduction to Economics II 3 6
POLS 101 Introduction to Political Sciences I 3 6 MAN 102 Principles of Management 3 6
MATH 103 Mathematics I 3 5 MATH 104 Mathematics II 3 5
MAN 231 Introduction to Law 3 5 HSS 140 Introduction to Sociology 3 5
ENG 101 English I 3 5 ENG 102 English II 3 5
TUR 101 Turkish I 2 2 TUR 102 Turkish II 2 2
Toplam 17 29 Toplam 17 29
3. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS 4.  Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
ECO 201 Microeconomics 3 6 ECO 202 Macroeconomics 3 6
MATH 235 Statistics for Adm. and Econ I 3 5 MATH 236 Statistics for Adm. and Econ II 3 5
IT 105 Introduction to Computing 1 2 ECO 230 Mathematics for Econ and Admin Sciences 3 6
MAN 211 Financial Accounting 3 6 HSS Elective 3 5
ENG 214 English for Management 3 6 Departmental Elective 3 6
HSS Elective 3 5 HIST 102 History of Turkish Republic II 2 2
HIST 101 History of Turkish Republic I 2 2
Toplam 18 32 Toplam 17 30
5. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS 6.  Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
ECO 301 Econometrics I 3 6 ECO 314 Economics Growth and Development 3 6
ECO 321 Public Finance 3 6 ECO 312 Monetary Economics 3 6
ECO 311 International Economics 3 6 ECO 302 Econometrics II 3 6
ECO330 Game Theory 3 6 Free Elective 3 5
Complementary Elective 3 5 Complementary Elective 3 5
Free Elective 3 5 Free Elective 3 5
Toplam 18 34 Toplam 18 33
7. Yarıyıl Yerel Kredi AKTS 8.  Yarıyıl Yerel Kredi AKTS
ECO416 Current Issıes in Global Economy 3 6 ECO 420 Turkish Economy 3 5
ECO 419 History of Economic Thought 3 5 ECO 411 Economics Policy 3 6
Departmental Elective 3 6 Complementary Elective 3 6
Complementary Elective 3 6 Free Elective 3 5
Departmental Elective 3 6 Departmental Elective 3 6
Toplam 15 29 Toplam 15 28
TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi Kuramsal
Olgusal
 Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Sosyal araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir.
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
DERSLER
ÇIKTILAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ECO101 İktisata Giriş I x x x X
ECO102 İktisata Giriş II X x x x x
ECO201 Mikroiktisat x x X
ECO202 Makroiktisat x x x x x x x x X
ECO 230 İktisat için Matematiksel Uygulamalar X x x x x
ECO301 Ekonometri I x x x x X
ECO 302 Ekonometri II X x x x x
ECO311 Uluslararası İktisat x x x x X
ECO312 Parasal İktisat X X
ECO314 İktisadi Büyüme ve Kalkınma X x x x x
ECO321 Kamu Maliyesi X X X x X
ECO330 Oyun Kuramı X X X X
ECO350* Endüstriyel Ekonomi X X X X X x x X
ECO351* Tarım İktisadı X X X X X X
ECO352* Çevresel Ekonomi X X X X X X X X X X X
ECO354* Enerji Ekonomisi X X X X X
ECO363* Sosyal Politika X X X x
ECO370* Çalışma Ekonomisi X X X X
ECO 385* Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi X X X X
ECO401* Avrupa Birliği Ekonomisi X X
ECO411 İktisat Politikası X X X X X
ECO416 Global Ekonomide Güncel Sorunlar X X X X X
ECO419 İktisadi Düşünce Tarihi X X X
ECO420 Türkiye Ekonomisi X X x X
ECO460* Düzenlemeler ve Antitröst Ekonomisi X X X X
ECO/POLS 470* Yakın Doğu İktisat Tarih X X X X
ECO 474* Sosyal Ağlar Analizi ve İktisat X X X x
ECO480* İktisatta Özel Konular-Finansal İktisat x X X X X X
ECO481* İktisatta Özel Konular -Turizm Ekonomisi X X x x X

İlgili Dosyalar