Kapat

Ders Tanımları

Geri

Ders Kod Ders Adı Kredi
MAN 501T Çağdaş Yönetim (Contemporary Management) (3+0+0) 3
Rekabetçi iş çevresinde çağdaş yönetim tekniklerinin geliştirilmesi. Yönetimde değişen paradigmalar. Öğrenen organizasyonların esasları. Değişim yönetimi. Örgütsel hedef belirleme. Planlama. Takım çalışması uygulamaları, yönetsel strateji belirlemeleri.
MAN 502T İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri (Research Methods for Management) (3+0+0) 3
Yönetsel karar süreçlerinde araştırma yöntemlerinin kullanılması. Araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması. Örnekleme, veri toplama yöntemleri, deneysel tasarım. Ölçme ve veri tahlilinde istatistiksel yöntemlerin kullanılması.
MAN 503T Stratejik Pazarlama Yönetimi (Strategic Marketing Management) (3+0+0) 3
Pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması. Pazarlama yönetiminin temel kavramlarının ve yordamlarının stratejik çerçevede kullanılması.
MAN 504T Yöneticiler İçin Finansal Analiz ve Araçları (Financial Analysis and Tools for Managers) (3+0+0) 3
Finansal kavramların açıklanması. Paranın zaman değeri; muhasebe ilkeleri; finansal tabloların yorumlanması; başabaş noktası çözümlemesi; risk çözümlemesi; yatırım ölçütleri; nakit akışı çözümlemesi.
MAN 505T Yöneticiler için Muhasebe (Accounting for Managers) (3+0+0) 3
Finans ve maliyet muhasebesinin temel kavramları; muhasebe bilgisini yönetimsel karar verme sürecine katmanın yolları ve araçları.
MAN 509T Yönetim Ekonomisi (Economics for Management) (3+0+0) 3
Ekonomik problemlerin doğasını kavramak; arz ve talep; tüketici tercihleri; firma kuramı; üretim ve maliyet; tam rekabet; monopoli; pazar dengesi ve fiyatlandırma; makroekonomik ilkeler; mali politikalar; para politikaları; ödemeler dengesi; döviz kuru.
MAN 515T Liderlik (Leadership) (3+0+0) 3
Liderlik ve yöneticilik farkı. Liderlerin örgüt içindeki yeri ve önemi, örgütsel etkinlikteki rolleri. Lider modelleri, likerlik kuramları, çağdaş liderlik yaklaşımları ve liderlerin çağdaş örgütsel değişimdeki yeri.
MAN 516T İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Akımlar (New Trends in Human Resources Management) (3+0+0) 3
İnsan kaynaklarının stratejik rolünde değişen paradigmalar. Kariyer yönetimi; kurum içi eğitim. Dinamik küresel bir ortamda işçi-işveren ilişkileri.
MAN 519T Stratejik Yönetim (Strategic Management) (3+0+0) 3
Vizyon ve misyon tanımlama. Dış/çevresel analiz, fırsatlar ve tehditler. İç/kurumsal analiz ve zayıf-güçlü yönleri. Hedef ve amaç belirleme. Değerlendirme ve seçmede kullanılan araçlar. Kurumsal hedefleri gerçekleştirme.
MAN 533T Uluslararası Pazarlama (International Marketing) (3+0+0) 3
Küresel pazarlama ve uluslararasılaştırma süreci. Ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik çevre. Uluslararası pazarlara giriş stratejileri. Küresel pazarlama kanalları ve dağıtımı. Küresel tutundurma, fiyatlandırma ve yönetim. Yeni dış pazarlar.
MAN 580T Dönem Projesi (Term Project) (3+0+0) 3
Tezsiz yüksek lisans programı e-MBA öğrencilerinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında işletme ile ilgili konularda derinlemesine araştırma yapması.