Programın Amaçları ve Çıktıları

Programın Amaçları ve Çıktıları

Amaçlar:
 1. İşletme biliminin temel fonksiyonlarını kavramak ve bu temel fonksiyonları yerel ve küresel iş çevrelerinde uygulayabilmek.
 2. Disiplinler arası bakış açısı kazanarak küresel iş dünyasına uyum sağlayabilmek.
 3. Takım içerisinde etkin biçimde görev alma ve sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim becerisine sahip olmak.
 4. Rekabetçi iş çevrelerinde etik davranışlar ve sosyal sorumluluk konularında farkındalığa sahip olmak.
Çıktılar:
 1. Örgütsel yapı içerisinde ne şekilde planlama, organizasyon, liderlik ve kontrol mekanizmalarının işleyeceğini idrak etmek.
 2. Teorileri gerçek hayat fonksiyonları ile bağdaştırabilmek.
 3. Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak.
 4. Takım çalışmalarında etkin biçimde rol alarak takımın ilerlemesine katkıda bulunmak.
 5. Bilgisayar ve gerekli paket programı kullanımı becerisine sahip olmak.
 6. İş dünyasının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını dikkate almak.
 7. Muhasebede kullanılan temel yöntemleri ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak.
 8. İş çevresinde finansal analiz tekniklerinden faydalanabilmek.
 9. Pazarlamanın fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanıyabilmek.
 10. Başlıca sayısal analiz yöntemlerinden ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamalarından yararlanabilmak.
 11. İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek.
 12. Problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek.
 13. Disiplinler arası bakış açısı kazanmak.
 14. İş etiği ve sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak.