Kapat

Araştırma

Geri

  • Demiralp, S. (forthcoming) "White Turks, Black Turks? Faultlines beyond Islamism versus Secularism," Third World Quarterly
  • Soykut-Sarica, Y.P., E. Yüksel (2012) "Yerel Yönetimlerde Sosyal Sorumluluk Projesi Uygulamasi Olarak Sosyal Hayata Katilim: Engelsiz Yasam", Çalisma Iliskileri Dergisi, Journal of Labour Relations, Cilt 3, Sayi 1, Sayfa: 48-66
  • Demiralp, S. (2012) "The Odd Tango of the Islamic Right and the Kurdish Left in Turkey: A Peripheral Alliance to Redesign the Centre?" Middle Eastern Studies, 48:2, 287-302
  • Polat, R. K. (2012) "Digital Exclusion in Turkey: A Policy Perspective", Government Information Quarterly, 29(4), 589-596
  • Şen-Taşbaşı, A. (2011) "An Economic Analysis of the Communication Skills in Globalised IndustrialRelations: Social Dialogue and the Negotiation Process in Turkey", Revista de Comunicación Vivat Academia, nº 114
2013-2016 Dönemi Araştırma ve Yayınlar:

Toker Dereli'nin International Encyclopaedia of Labour Law and Industrial Relations (ed. R. Blanpain) serisinden 'Turkey' kitabının 2013 updated baskısı Kluwer Law International tarafından Ağustos 2013'te neşredilmiştir.Daha sonra aynı eserin 6356 sayılı yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasası , ilgili diğer yeni kanunlar ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile getirilen tüm değişiklikleri içeren yeni bir baskısı aynı yayınevi tarafından 2015 yılında neşredilmiştir.

Kluwer genel editörü R.Blanpain'in çağrısı ile Işık Üniversitesi ve diğer bazı yüksek öğretim kurumları mensuplarınca yazılan chapter'lardan oluşan bir Book of Readings "Emerging Patterns of Work and Turkish Labor Market Challenges under Goobalization (BCLR 84)başlığı ile Kasım 2013'te yayımlanmıştır.

Springer yayınevinin çağrısı ile Prof. Dr. Toker Dereli ve ağırlıklı olarak Işık Üniversitesi İİBF mensuplarınca başlatılan bir kitap projesi gerçekleştirilmiş ve T. Dereli, Pınar Soykut ve Aslı Şen-Taşbaşı editörlüğünde 13 bölümden oluşan kitap 'Labor and Industrial Relations in a Globalized World: New Perpectives on Work, Social Policy and Labor Market Implications' başlığı altında 2014 yılında yayınlanmıştır.

2013-2016 Döneminde Türkiye'de sosyal politika alanındaki başlıca gelişmeler ve etkinlikler:

Eylül ve Ekim 2013te Türkiye'de sosyal politikalar ve çalışma hukuku alanında beş önemli etkinlik gerçekleştirilmiştir. Birinci toplantı 26-27 Eylül 2013'te Çalışma Bakanlığı'nın ve sosyal taraf temsilcilerinin geniş katılımıyla gerçekleştirilen 10. Çalışma Meclisidir. Ülkede tartışılan ve yeni yasal düzenlemeler gerektiren konular üzerinde çeşitli bildirilerin sunulduğu ve önerilerin yapıldığı Çalışma Meclisi Bilkent Üniversitesinin otelinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma Meclisi'nde tartışılan konular arasında özellikle üç başlık öne çıkmıştır. Bunlar 1. Kıdem tazminatı için bir fon kurulması, 2. Taşeron işçiliğinin yeniden düzenlenmesi ve 3. Geçici işçiliğin özel istihdam büroları aracılığıyla mesleki faliyet olarak yürütülmesini sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konularıdır. Uzun tartışmalara rağmen bu üç konuda da taraflar arasındaki görüş farklarının devam ettiği gözlemlenmiş, bu durum bazı önerilerle birlikte sonuç bildirgelerinde özetlenmiştir. Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Toker Dreli geçici işçilikle ilgili panelde başkanlık etmiş, bu konudaki görüş ve önerilerini Çalışma Meclisine sunmuştur.

Ekim 2013'ün sosyal politikalar yönünden ikinci önemli etkinliği Toprak İşverenleri Sendikası'nın girişimiyle 14-19 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilmiştir. İş Hukuku, Endüstriyel İlişkiler ve Sosyal Politika alanlarında 40 kadar akademisyenin katıldığı konferansta sekiz bildiri sunulmuş, bu bildirilere dayanan tartışmalarda bir yandan Türk çalışma hukukunun güncel konuları ele alınırken , endüstriyel ilişkiler sistemimizin geçmişten gelen daha makro sorunları üzerinde de durularak yeni modeller aranmıştır. Toker Dereli ve Metin Kutal tartışmalara daha çok sosyal politikalar ve endüstriyel ilişkiler boyutlarıyla katkı sağlamaya çalışmışlardır. Tebliğ ve tartışmalar Toprak İşverenleri Sendikası tarafından kitap halinde yayınlanmıştır.

Üçüncü etkinlik V. Sosyal haklar Uluslararası Sempozyumu başlığı altında 31 Ekim -1 Kasım 2013 tarihlerinde Uludağ Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkinlikler arasında özellikle bu sempozyum sosyal politikalar alanına yoğunlaşmıştır.Sosyal hakların daha çok sendikal haklar boyutunun tartışıldığı bu etkinlikte yedi bildiri sunulmuştur. Uluslararası Sosyal haklar sözleşmelerinin daha çok Anayasamızın 90. Maddesi bağlamında ele alındığı 1. Oturum oldukça tartışmalı geçmiştir.

Ekim ayının bir başka etkinliği ise HAK-İŞ Konfederasyonunun 22-23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Konfederasyonun 38. Yıl kuruluş etkinlikleri olmuştur. Bu bağlamda düzenlenen Emek ve Toplum Kongresi2nde akademisyenler ve sosyal taraf temsilcileri, sendikalar, çalışma hayatı, sosyal politikalar ile yeni Anayasa'da yer alması beklenen demokratik gelişmelerle ilgili görüşlerini tartışmaya açmışlardır.

Kasım 2013'te ilginç bir konferans da 15 Kasım 2013 tarihinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından İstanbul'da LeMeridien Otelde düzenlenmiş İş Kanunu'nun 10. Yılı vesilesiyle yapılan bu etkinlikte 2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunumuz 'un çeşitli boyutları,örneğin İş güvencesi ve esneklik hükümlerinin uygulamadaki sorunları tartışılmıştır. Öte yandan, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği'nin geleneksel yıllık Yargıtay kanunlarını değerlendirme toplantısı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 22-23 Kasım 2013 tarihlerinde yapılmıştır.

İktisat Fakültesi Mezunlar Cemiyeti (İFMC) 9 Nisan 2014'de yapılan Sosyal Politikada Dönüşüm konulu panelinde Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Toker Dereli Işık Üniversitesi bünyesinde yeni kurulan Merkezimiz hakkında tanıtıcı bilgiler vermiş ve bu panele aynı konuda bir sunum yapmıştır. Sosyal Politikanın geleneksel tanımları ile günümüzde yaşanan dönüşümleri arasında myaşanan tezatlarla ilgili oldukça münakaşalı geçen bu toplantıda Merkez Müdürü Prof. Dr.Toker Dereli ile katılımcılardan Prof. Dr. İzzettin Önder arasında, 'özellikle Marksist yaklaşımlar karşısında günümüzün reel politik gereklerine odaklanan kavram ve tanımların çelişkisi' tartışma konusu olmuştur. Sunumlar ve tartışmalar İFMC'nin İktisat Dergisi'nin Ağustos –Ekim 2014 tarihli ve 528 no.lu sayısında ( ss.85-107) yayınlammıştır.

2015 yılında Işık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonuna başvurularak 'A Conceptyal Works Council Modelling For Turkey with Special Reference to the Implementation of Relevant EU Directives' konulu bir proje başlatılmıştır. Proje, Sosyal Politikilar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof Dr. Toker Dereli ile Yard. Doçent Dr.Pınar Soykut ve Yard. Doçent Dr.Aslı Şen tarafından yürütülmektedir.

2015-2016 yıllarında ülkenin güncel konuları arasında, taşeron işçiliğine ilişkin yeni düzenleme önerileri, işçiler için kıdem tazminatı fonu kurulması ve geçici işçiliğin özel istihdam büroları aracılığı ile mesleki faaliyet olarak yürütülmesl konuları gündemdeki yerlerini korumuşlar, ayrıca istihdamda ayırımcılığın önlenmesi ve eşitliğin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar ve bildiriler çeşitli seminer ve panellerin konusunu oluşturmuştur.

İ.Ü.İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünün geleneksel Sosyal Siyaset Konferanslarının sonuncusu 31 Mart 2016 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve sosyal taraf temsilcilerinin katılımıyla 'Özel İstihdam Büroları Aracılığı ile Geçici İş İlişkisinin Düzenlenmesine İlişkin Kanun Tasarısının Değerlendirimesi' konusunda yapılmış, Merkez Müdürü Toker Dereli bu panele başkanlık yapmış ve bir bildiri ile katılmıştır.Bu tasarı nihayet 6 Mayıs 2016 tarihinde 6715 sayılı İş Kanunu ve Türkiye İş Kurumu Kanununa ilişkin Değişiklikler Kanunu içinde yasalaşmıştır. 6715 sayılı yasa bir yandan İş Kanununda özel istihdam bürolarını ilgilendiren önemli değişmeler getirirken aynı zamanda 'geçici' işçiliğin özel istihdam büroları aracılığı ile yürütülmesinin (aagency work) yolunu açan düzenlemeler getirmiştir; böylece uzun süredir Türkiye'de tartışmalı bir konu olan 'mesleki faaliyet olarak ödünç işçilik' konusu yasal bir çerçeveye kavuşmuştur. Sosyal tarafların ve özellikle işçi kesiminin eleştirilerini karşılamak amacına yönelik ayrıntılı hükümler içeren 6715 sayılı Kanun muhtemelen 'geçici işçiliği rijid kurallarla düzenlemiş olma yöniyle muhtemelen çeşitli platformlarda tartışılacaktır. Bu alanda geçmişte konuyu çeşitli incelemeleriyle gündemde tutmuş bulunan Toker Dereli konu hakkında Işık Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi faaliyeti olarak bir konferans düzenlemeyi önermektedir.