Kapat

Ders Tanımları

Geri

Ders Kod Ders Adı Kredi
MAN 500T Lisansüstü Seminer
(Graduate Seminar) - Tezli Program için
(0+1+0) Kredisiz
Lisansüstü seminer.
MAN 502T İşletme Yönetimi İçin Araştırma Yöntemleri (Research Methods for Management) (3+0+0) 3 7 AKTS
Yönetsel karar süreçlerinde araştırma yöntemlerinin kullanılması. Araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması. Örnekleme, veri toplama yöntemleri, deneysel tasarım. Ölçme ve veri tahlilinde istatistiksel yöntemlerin kullanılması.
MAN 504T Yöneticiler için Finansal Analiz ve Araçları
(Financial Analysis and Tools for Managers)
(3+0+0) 3 7 AKTS
Finansal kavramların açıklanması. Paranın zaman değeri; muhasebe ilkeleri; finansal tabloların yorumlanması; başabaş noktası çözümlemesi; risk çözümlemesi; yatırım ölçütleri; nakit akışı çözümlemesi.
MAN 505T Stratejik Yönetim Muhasebesi (Strategic Managerial Accounting) (3+0+0) 3 7 AKTS
Finans ve maliyet muhasebesinin temel kavramları; muhasebe bilgisini yönetimsel karar verme sürecine katmanın yolları ve araçları.
MAN 509T Yönetim Ekonomisi (Economics for Management) (3+0+0) 3 7 AKTS
Ekonomik problemlerin doğasını kavramak; arz ve talep; tüketici tercihleri; firma kuramı; üretim ve maliyet; tam rekabet; monopoli; pazar dengesi ve fiyatlandırma; makroekonomik ilkeler; mali politikalar; para politikaları; ödemeler dengesi; döviz kuru.
MAN 532T Uluslararası Finans ve Bankacılık (International Finance and Banking) (3+0+0) 3 7 AKTS
Uluslararası finansal piyasalar ve kurumlar; uluslararası para ve finans kuramlarının temel kavramları; IMF, Dünya Bankası ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar; Basel standartları ve kredi değerleme sistemleri; Türk Bankacılığının uluslararası bankacılık sistemi karşısında rol ve işlemleri; uluslararası finasta karar verme süreçleri: Türk bankalarının kullandığı uluslararası kredi çeşitleri.
MAN 536T Mali Tablolar Analizi (Financial Statement Analysis) (3+0+0) 3 7 AKTS
Finansal bilgi kaynakları; oran çözümlemesi; karlılık çözümlemesi; likidite; borçları ödeme gücü; finansal esneklik; muhasebe çözümlemesi; finansal risk değerlendirmesi; kestirim yöntemleri ve tahmini finansal bilgi.
MAN 537T Türk Vergi Sistemi (Turkish Tax System) (3+0+0) 3 7 AKTS
Vergilemenin ilkeleri ve Türk vergi sistemi, Türk vergi mevzuatı, Türkiye'de vergilerin kaynakları, vergileme usulleri, vergi hukuku ve Türkiye'deki uygulamaları, vergi denetim kavramı ve muhasebe ilişkisi; vergi denetim teknikleri.
MAN 551T Muhasebe Kuramı (Accounting Theory) (3+0+0) 3 7 AKTS
Muhasebe prensip ve kavramları: kayıt altına alma işlemi, hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama, muhasebe döngüsünü kapatma, emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi, iç hesap kontrol ve kasa. Senetli ve senetsiz alacakların muhasebeleştirilmesi, envanter ve satılan malın maliyetinin hesaplanması, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda eskime payı hesaplanması, finansal durum analizleri, üretim şirketlerinde muhasebe kayıtları.
MAN 552T Muhasebe Bilgi Sistemleri (Accounting Information Systems) (3+0+0) 3 7 AKTS
Yönetsel karar almaya ilişkin temel muhasebe kuramları ve teknikleri. Muhasebe sistemleri, bilgisayar ve iletişim teknolojilerine ilişkin çalışmalar. İşletme ve muhasebe ile ilintili bilgi teknolojilerinin farkına varma. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebeye etkileri.
MAN 553T Denetim Kuramı (Auditing Theory and Practice) (3+0+0) 3 7 AKTS
Profesyonel etik, denetim ve tasdik süreçleri, profesyonel standartlar, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar üzerine yazılan bağımsız denetim raporları, önemlilik ve risk, denetim planlaması, iç kontrol değerlendirmesi, hile ve düzenbazlıklar, hasılat döngüsü, harcama döngüsü, denetimin tamamlanması.
MAN 554T Adli Denetim ve Muhasebe (Forensic Audit and Accounting) (3+0+0) 3 7 AKTS
Vaka çalışmaları temelinde muhasebe düzensizliklerinin çözümlenmesi için hileli finansal raporlamaya ağırlık vererek belgelerin incelenmesi, iç kontrollerin değerlendirilmesi ve fonların izlenmesi. Dolaylı olmayan gelir tahmini, ticari ve iktisadi zararların hesaplanmasını içeren tazminat desteği ve iş değerlemesi.
MAN 555T Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards) (3+0+0) 3 7 AKTS
Kavramsal çerçeveler. Düzenleyici arka plan. Ulusal standartlardan uluslararasına geçiş. UFRS düzenlenmesi ve finansal raporlamaya, denetim ve uygulamaya etkisi. UFRS finansal raporları. Şeffaflık ve karşılaştırma olanağı. Varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin belirlenmesi ve ölçümü ilkeleri.
MAN 556T Güvence Hizmetleri ve Bilgi Kalitesi (Quality Assurance Services and Information) (3+0+0) 3 7 AKTS
Özellikle risk değerlendirmesi, denetleme planlaması, denetleme uygulaması ve fikir oluşturulmasında bilgi kalitesi ve doğruluğunun ölçümünde kullanılacak kıstaslara bağlı olarak güvence ve denetim hizmetleri sağlamak için gerekli yöntemler; güvence ve denetim görevlerinin tamamlanması ve raporlanmasında mesleki yasal ve etik gereklilikler ve sorumluluklar.
MAN 557T Maliyet Muhasebesi (Cost Accounting) (3+0+0) 3 7 AKTS
Nicel maliyet tahmini, standart maliyet dağıtımı, esnek bütçe, envanter yönetimi, fiyatlama kararları, dengeli skor kartı, kalite maliyetleri, sermaye bütçelemesi, transfer fiyatlaması ve başarım değerlendirmesi.
MAN 558T Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar için Muhasebe
(Accounting for Mergers and Acquisitions)
(3+0+0) 3 7 AKTS
Şirket birleşmeleri, devralmalar ve konsolide finansal raporların oluşturulması. Uluslararası işlemler ve seçilmiş finansal belgeler için muhasebe kaydı tutulması, rapor üretme ve problem çözümleri.
MAN 559T Şirket Yönetişimi ve Denetim (Corporate Governance and Auditing) (3+0+0) 3 7 AKTS
Düzenleme ve uygulama da dahil olmak üzere şirket yönetişimi kavramları. Şirket yönetişimi mekanizmalarına genel bir bakış ve denetimin iktisadi temelleri; yönetişim, risk yönetimi ve güvence arasında bağlantılar; ve denetimin bağımsızlık gibi vazgeçilmez özellikleri.
MAN 562T Uluslararası Denetim Standartları
(International Audit Standards)
(3+0+0) 3 7 AKTS
Kavramsal çerçeveler. Düzenleyici arka plan. Ulusal standartlarla uluslararası standartların karşılaştırılması. IFAC Uluslararası Denetim Standartları düzenlenmeleri ve uygulamaya etkisi. Güvence hizmetleri ve diğer hizmet standartları. Etik Kurallar ve uygulamaya etkisi.
MAN 580T Dönem Projesi
(Term Project)
Kredisiz
Dönem projesi
MAN 590T Yüksek Lisans Tezi
(Master's Thesis) - Tezli Program için
Kredisiz
Yüksek lisans tezi