Amaç ve Öğrenme Çıktıları Matrisi

Amaç ve Öğrenme Çıktıları Matrisi

Bilgi

Kurumsal Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Muhasebenin ve denetimin temel ilkelerini anlamak ve gerekli ilkeleri iş yaşamına uygulayabilmek. 1 1,2,6
Muhasebe ve denetim yöntemlerini ve bu yöntemlerin iş dünyasına uyarlanmasını kavramak. 1 1,2,6
Bilgisayar ve gerekli paket programı kullanımı becerisine sahip olmak. 1 6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
  1. Alanındaki güncel  bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
  1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
  2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
  3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
  4. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
  5. Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir.
  6. İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Beceriler

Kavramsal
Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Muhasebe verilerine veya kullanılan veri türüne göre, faydalanılabilecek teknikleri belirleyerek, bu teknikleri veri setine uygulayabilmek. 2,3 9,10
İş süreçleri ve proje yönetimi tekniklerinin temel prensiplerini uygulayabilmek. 2,3 9,10,11
Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahip olmak. 2 8,11
Problem çözme ve karar almaya ilişkin veri toplama tekniklerinden faydalanabilmek. 2,3 10,11
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

2. Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

3. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

7. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

8. Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.

9. Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.

10. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

11. Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Muhasebe ve denetim yöntemlerini küresel ölçekte uygulayabilmek. 5,6 12,13,16
Sürekli değişen iş hayatında, muhasebe ve denetim ilke ve uygulamalarını, analitik araçların yardımıyla değerlendirebilmek. 4,5 9,10
Disiplinler arası bakış açısı kazanmak. 5,6 17,18,21
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

5. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

6. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

12. Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.

13. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

14. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.

15. Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.

16. Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İş etiği ve sosyal sorumluluk konularında bilince sahip olmak. 7,8,9 12,13,16
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

7. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,

8. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

9. Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme

17. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

18. Neyi nasıl öğreneceğini bilir.

19. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

20. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.

21. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

22. Bilgiyi paylaşma ve birlikte 32ne sahiptir.

23. Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Takım çalışmalarında etkin biçimde rol alarak takımın ilerlemesine katkıda bulunmak. 10,11,12 24,25,29
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

10. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

11. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

12. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi"nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

14. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

24. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

25. Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

26. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

27. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

28. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

29. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

30. Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Muhasebe, denetim ve finansal problemlerini çözebilme yetisini sahip olmak. 15 31,34
Yurt içi ve yurt dışında denetim firmalarında görev almak ve denetim raporları hazırlamak. 15 31
İş çevresinde finansal analiz tekniklerinden faydalanabilmek. 15 31
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

15. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.

16. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

31. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

32. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

33. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

34. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.

İlgili Dosyalar